Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Norrbottens län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

För att uppnå det globala klimatmålet krävs kraftfulla internationella insatser och samarbete mellan världens länder. I Norrbottens län har utsläppen av växthusgaser minskat något sedan 1990. Det är länets tunga industri som står för merparten av utsläppen.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

2. Frisk luft

En positiv trend med minskade luftföroreningar har förbättrat förutsättningarna att nå miljökvalitetsmålet, men fortsatta insatser behövs. Marknära ozon är fortsatt ett problem i länet och under vissa förhållanden kan trafik och vedeldning göra att luften i tätorter försämras.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

3. Bara naturlig försurning

I Norrbotten bedöms försurning orsakad av människan främst påverka länets kustnära miljöer. Denna påverkan orsakas av markanvändning i områden med sura sulfatjordar. För surt nedfall finns tillräckliga beslutade styrmedel. Det saknas riktlinjer för markanvändning i områden med sura sulfatjordar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

I Norrbotten finns förhöjda halter av miljöfarliga ämnen som kan härledas till både lokala och långväga källor. Vissa ämnen minskar sedan de reglerats på marknaden. Andra ämnen har istället ökat eller visar på oförändrade nivåer i miljön.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Den negativa påverkan på ozonskiktet av ozonnedbrytande ämnen har minskat. Utvecklingsriktningen är positiv avseende ozonskiktets förmåga att skydda mot UV-strålning. Problemet med uttunningen av ozonskiktet är globalt.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

På flera områden är strålsäkerheten godtagbar men antalet fall av hudcancer har ökat under lång tid. Att minska exponeringen för UV-strålning är avgörande för att minska antalet hudcancerfall. Det kräver förändrade attityder och beteenden kring utseende och solning.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

7. Ingen övergödning

Norrbotten har en liten befolkning och liten andel jordbruksmark och har därför inte så stora problem med övergödning. Det finns cirka 100 vatten i länet som är övergödda och problemen är ofta lokalt avgränsade där bebyggelse eller markanvändningen i området orsakar näringsbelastningen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Om vi lever upp till EU:s vattendirektiv och den gemensamma fiskeripolitiken så ges förutsättningar att nå delar av målet. Återställning och skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer behöver öka rejält. Miljöhänsynen vid vissa verksamheter brister vilket ökar belastningen på miljön.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

9. Grundvatten av god kvalitet

Tillgång och kvalitet på grundvatten är generellt sett god i länet. Många vattentäkter saknar skydd och kännedomen om grundvattnets status är dålig i stora områden. Målet kan i framtiden vara nära att nås om de största problemen prioriteras i det statliga och kommunala miljöarbetet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

De stora utmaningarna i Bottenviken är miljögifter och fysiskt exploaterade livsmiljöer. Andra problem är övergödning i känsliga vikar/fjärdar, delvis svaga fiskbestånd, främmande arter och hotade kulturmiljöer. Åtgärdsprogrammen enligt havs- och vattenförvaltningsförordningen är viktiga styrmedel.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Norrbotten har en tredjedel av landets våtmarksareal och därmed ett stort ansvar för bevarande av dess natur- och kulturvärden. Med nuvarande resurser för områdesskydd prioriteras inte skydd av våtmarker. Ett förändrat klimat och intensivare markanvändning förväntas påverka våtmarkerna negativt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

I ett längre perspektiv har stora omvandlingar av den norrbottniska skogen skett med negativa följder för störningskänsliga arter. För att bevara den biologiska mångfalden i länet behövs ytterligare arealer formellt skyddad skog, en förbättrad miljöhänsyn och en landskapsbaserad naturvård.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Det blir färre jordbruksföretag i länet och medelåldern bland lantbrukarna är hög. Arealen åker- och betesmark minskar bland annat beroende på att mjölkproducenterna blir färre. Däremot ökar arealen slåttermark i form av slåttermyrar. Norrbotten är det län som har näst störst areal slåttermark i landet.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

14. Storslagen fjällmiljö

Norrbottensfjällens storslagenhet består även om de lokalt har påverkats av exploateringar och slitage (främst körskador). Betraktar man fjällområdet i stort så är det en måttlig påverkan som skett de senaste årtiondena och då främst i anslutning till befintliga vägar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Bostadsbristen och den demografiska utvecklingen är allvarliga hot mot en god bebyggd miljö i stora delar av länet. Andra problem är att kulturmiljövärden och övriga stadsbyggnadsvärden ofta får stå tillbaka när ny bebyggelse planeras. Målet nås inte men utvecklingen är positiv.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

I Norrbottens skogs- och kustland samt i Bottenviken är naturen påverkad av en intensiv mark- och vattenanvändning. Många av naturtyperna och arterna saknar gynnsam bevarandestatus. I fjällen och i de fjällnära våtmarkerna, skogarna och vattendragen bedöms situationen vara betydligt mer gynnsam.
smiley saknas

17. Generationsmålet

De stora miljöproblemen kommer bestå, även till nästa generation. Till följd av en omfattande konsumtion orsakar vi dessutom ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Även om höga naturvärden finns i länet, orsakar en intensiv markanvändning negativa effekter på ekosystemen.

Når vi målet i ditt län?