Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Gävleborgs län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen regionalt fortsätter att minska och utvecklingen är försiktigt positiv jämfört med år 1990. Störst utmaningar på länsnivå står transportsektorn och den energiintensiva industrin inför. Andra långsiktiga utmaningar är effekterna av vårt beteende- och konsumtionsmönster.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

2. Frisk luft

Luftkvaliteten i tätorter och trafikintensiva områden behöver förbättras. Utsläpp från småskalig förbränning (ved- och pelletseldning) och från trafik behöver minska.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

I delar av länets märks försurningsproblemet tydligt medan andra delar har återhämtat sig relativt väl. I de försurade vattendragen faller pH markant under högflöden och återhämtningen går långsamt, dessa vatten kalkas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

För att nå miljömålet krävs kraftiga åtgärder på internationell och nationell nivå. Trenden av en ökande kemikalieanvändning måste vändas. Utsläppen från samhällets alla delar måste fortsätta minska. Fler förorenade områden måste saneras.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Användningen av ozonnedbrytande ämnen minskar kontinuerligt och det är möjligt att nå målet. Lagar och regler på nationell och internationell nivå har varit och är helt avgörande för att ozonnedbrytande ämnen minskar.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

Antalet nya fall av hudcancer fortsätter att öka i länet. För att nå målet krävs information om risker med solning och att sola i solarier samt en attitydförändring till solande. Halterna av radioaktiva ämnen i miljön fortsätter generellt att vara låga.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Gävleborgs län har framför allt övergödningsproblem vid kusten. Utsläppen av fosfor och kväve till vatten och luft från industrier, avloppsreningsverk, jordbruk och trafik har dock minskat under senaste åren. Fortsatt arbete med förbättringsåtgärder pågår.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Miljön är kraftigt påverkad i de flesta av länets vatten. De vanligaste problemen är vandringshinder, flottningsrensade vattendrag samt förändrade vattenflöden. Målet är svårt att nå till 2020 även om åtgärdstakten skulle öka drastiskt.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

9. Grundvatten av god kvalitet

Fem procent av grundvattenförekomsterna har otillfredsställande kemisk status. Orsaken är bekämpningsmedelsrester och klorid från vägsalt. 23 procent av länets förekomster är i riskzonen för att inte uppnå god kemisk status. Riskerna härrör främst från infrastruktur, spridning av miljögifter från förorenade områden samt bebyggels
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Det finns inga opåverkade kustvatten i länet. Kusten påverkas främst av utsläpp från industri, enskilda avlopp, skogs- och lantbruk samt av hydromorfologiska förändringar. De största miljöproblemen härrör från belastning av miljögifter och närsalter.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Våtmarker har försvunnit eller skadats av utdikning och annan mänsklig påverkan. Arbetet med återskapande och restaurering har ökat men har fortfarande liten omfattning. Det krävs ökad satsning på skötsel av rikkärr. Utvecklingen i miljön är negativ för rikkärr och svagt negativ för övriga våtmarkstyper.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Det formella skyddet ökar och stora arealer är frivilligt avsatta, men miljövärden skadas av skogsbruk och skogliga värdekärnor och kontinuitetsskogar avverkas. Många skogstyper och skogslevande arter saknar gynnsam bevarandestatus samtidigt som flera viktiga substrat och livsmiljöer har minskat.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Det största hotet mot Gävleborgs öppna odlingslandskap är det minskande antalet produktionsdjur och lantbruksföretag. Utvecklingen i stort är negativ då åkrar, ängar, naturbetesmarker och fäbodmiljöer sakta men säkert växer igen. Med mer resurser kan vi fortfarande vända trenden.
smiley saknas

14. Storslagen fjällmiljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Mycket arbete återstår för att nå målet. Viktiga insatser görs för att skapa förutsättningar för en god bebyggd miljö, för inomhusmiljöer såväl som för hushållning med energi och naturresurser. Tre av länets kommuner har mål som anger riktningen för arbetet med bostadsförsörjning. Övriga förväntas anta nya riktlinjer under året.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Detta miljökvalitetsmål beror av flera andra miljömål med påverkan på arter och dess livsmiljöer, och för vilka utvecklingen bedöms vara negativ eller neutral. Målen för Ett rikt växt- och djurliv bedöms därför inte kunna nås till 2020.
smiley saknas

17. Generationsmålet

Gävleborgs åtgärdsprogram för miljömålen i 2014 – 2020 är uppdelat i strategierna levande vatten, hushållning med naturens resurser, att värna natur- och kulturmiljövärden, hållbara samhällen, energieffektivisering och mer förnybar energi samt hållbara livsstilar. Programmet genomförs i bred samverkan med länets aktörer.

Når vi målet i ditt län?