Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Dalarnas län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Att begränsa klimatpåverkan är en global utmaning. Sverige vill vara ledande i frågan och siktar på att vara klimatneutrala redan 2045. I Dalarna är det främst inom transport- och industrisektorn som utsläppsminskningstaken behöver öka. Bedömningen nationellt är att det långsiktiga målet inte nås.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

2. Frisk luft

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Under de senaste åren har situationen varit oförändrad. Vissa ämnen i luft minskar, andra ökar. I en del tätorter överskrids målets riktvärden. I stora delar av Dalarna är luftkvaliteten emellertid god. Mätningarna är inte heltäckande.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

Den atmosfäriska depositionen har avtagit och flera vatten som tidigare varit försurade har återhämtat sig. Kalkningen har kunnat minskas i delar av länet. Men den positiva utvecklingen med återhämtning från försurningen har avtagit och framtida påverkan från transporter och skogsbruk är osäker.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Hundratals ämnen påträffas i länets ytvatten, vilket återspeglar den stora kemikalieanvändningen i samhället och industrin. Utsläppsminskande åtgärder för spridning av miljögifter i länet sker inom tillsyn, tillsynsvägledning och miljöövervakning, men större insatser krävs för att nå en giftfri miljö.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Prognosen för ozonskiktets återhämtning är positiv. Nationellt bedöms målet nås till 2020 samt att en fullständig återhämtning av ozonskiktet kommer att ske mellan 2025 och 2040. Det internationella samarbetet har varit framgångsrikt, lagar och regleringar på nationell och internationell nivå har varit avgörande för att utsläppen
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

Den nationella bedömningen 2016 är att målet är nära att nås. Länet har låg naturlig bakgrundsstrålning men lokalt orsakar markradon höga radonhalter i inomhusluften. Solvanorna gör att antalet hudcancerfall ökar kraftigt. Exponeringen för elektromagnetiska fält har inte ökat under senare år.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Problemen är störst i jordbruksområden. Det tar tid innan minskade utsläpp ger effekt i de vatten som är övergödda. Ännu märks inga tydliga förbättringar i miljön men arbetet inom vattenförvaltningen bör ge resultat på sikt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Vattendragen i länet är kraftigt påverkade av fysiska ingrepp. Ett 30-tal sjöar är övergödda. Kvicksilver i fisk är ett allvarligt problem. För kulturmiljövärden råder kunskapsbrist. Fler vatten behöver skyddas.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

9. Grundvatten av god kvalitet

Miljökvalitetsmålet är nära att nås. Bedömningen är mer positiv än den nationella 2016. Länet är gynnat när det gäller tillgången och kvalitén på grundvatten. Regional planering har ökat förutsättningarna för ett bättre skydd av grundvattnet. Uttaget av naturgrus har minskat.
smiley saknas

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Länsstyrelsen gör ingen bedömning av möjligheterna att uppnå miljökvalitetsmålet eftersom Dalarna saknar havs- och kustmiljöer.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Positivt är att dikning nästan har upphört, att restaurering av våtmarker i jordbrukslandskapet sker och att större hänsyn tas vid skogsbruk. Att myrar börjat växa igen med träd är ett hot, särskilt i länets södra delar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Många insatser görs för förbättrad hänsyn vid skogliga åtgärder. Stora arealer skog avsätts frivilligt. Arealen formellt skyddad skog ökar. Samtidigt avverkas skogar med höga naturvärden och hänsynen har brister. Det behövs större variation i skogsskötseln och mer kunskap om skogens olika värden.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Positiva insatser görs men utvecklingen är negativ. Skötta ängs- och betesmarker minskar, betesdjuren har blivit färre och unika timmerbyggnader förfaller. Jordbrukspolitik, ekonomi, kunskap och andra markanvändningsanspråk avgör utvecklingen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

14. Storslagen fjällmiljö

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Stora delar av fjällen är skyddade, men påverkan är stor i flera områden. Flera oexploaterade områden är periodvis starkt påverkade av bullerstörningar. Kunskapen om kulturmiljövärden är fortfarande mycket bristfälliga.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Tillämpning och styrmedel går att förbättra inom flera områden. Medvetenheten om behovet av hållbar transport- och bebyggelsestruktur med mera ökar, men får inte alltid genomslag i planeringen. God samverkan finns inom flera områden.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Antalet hotade arter minskar inte, även om betingelserna för några förbättrats. Förstörelse av växters och djurs livsmiljöer är det största hotet mot biologisk mångfald. Det krävs andra ekonomiska drivkrafter och ökad hänsyn när vi brukar naturen.
smiley saknas

17. Generationsmålet

Under året har insatser gjorts inom många områden kopplat till generationsmålet. Från den samlade miljömålsbedömningen framgår dock att takten behöver öka och ett konsumtionsperspektiv beaktas i än större grad.

Når vi målet i ditt län?