Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Västmanlands län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

De totala utsläppen av växthusgaser i länet uppgick till 1 392 956 ton år 2015. Sedan 1990 har utsläppen i länet minskat med ungefär 42%. Mellan 2014 och 2015 minskade utsläppen med 57 605 ton, vilket motsvarar ungefär 4%. Utsläppen minskade i alla sektorer, förutom transporter.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

2. Frisk luft

Luftkvaliteten i länet är relativt god, men fler åtgärder behövs innan miljökvalitetsmålet kan nås. Utvecklingen är positiv, men vissa problem med marknära ozon och partiklar återstår innan målet nås. Åtgärder krävs för att komma tillrätta med marknära ozon och partiklar i luft.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

Miljökvalitetsmålet nås sannolikt inte till 2020. Det kommer ta tid för marken och vattenmiljön att återhämta sig från försurning. I flera av länets sjöar och vattendrag behöver kalkningen fortgå under lång tid för att negativa effekter på biologin inte ska uppstå.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Miljökvalitetsmålet kommer inte kunna nås till 2020 med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Giftfri miljö är ett mål vars infriande är i behov av internationella överenskommelser och lång återhämtningstid. Utvecklingen i miljön är svår att bedöma; först behöver befintligt underlag sammanställas och kompletteras.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Mycket tyder på att uttunningen av ozonskiktet har avstannat. Internationella åtgärder för att förbjuda och begränsa utsläpp av ozonnedbrytande ämnen har visat sig vara framgångsrika. Det är mycket viktigt att detta arbete fortsätter.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

Länsstyrelsen ska inte göra någon bedömning av måluppfyllelsen, då det görs nationellt av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020. Miljöproblemet övergödning är omfattande i länet. Varken utsläppsminskningar av övergödande ämnen eller återhämtningen sker i tillräckligt snabb takt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Det är mycket svårt att inom en generation skapa förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålet. Det beror på att miljöproblem relaterat till fysiska ingrepp i vattenmiljöer är omfattande och resurserna är knappa. Restaurering av vattendrag pågår, men åtgärdstakten är för långsam.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

9. Grundvatten av god kvalitet

Västmanlands län har goda grundvattentillgångar och mestadels god grundvattenkvalitet. Vissa kvalitetsproblem förekommer dock. Ytterligare åtgärder kan behöva vidtas för att säkerställa grundvattenkvaliteten. Skyddet av vattentäkter och grundvattenbärande grusavlagringar behöver förstärkas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Merparten av våtmarkerna i Västmanlands län har skadats genom dikning m.m., och intresset för att återställa våtmarker är svagt. Under 2017 har ytterligare våtmarksareal fått reservatsskydd. Utvecklingsriktningen i miljön är oklar p.g.a. fortsatt markavvattning och igenväxning på myrar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Det finns hot mot värdefulla skogsmiljöer i Västmanlands län, delvis beroende på otillräckliga resurser för skydd och skötsel. Miljöhänsynen i skogsbruket behöver förbättras. Skogsbruk på torvmark ökar, vilket kan vara negativt både för den biologiska mångfalden och för klimatet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Betesmarkerna fortsätter minska sedan nya tidens toppår 2005. Slåtterängsarealen har stabiliserats på en biologiskt och historiskt alldeles för blygsam nivå. Underhållet av landsbygdens kulturhistoriska byggnadsbestånd uppväger inte förfallet. Utvecklingen i miljön är negativ.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Flera insatser görs på kommunal och regional nivå inom områden som påverkar miljömålet positivt. Insatser för att verka i positiv riktning skiljer sig beroende på precisering vilket medför att miljötillståndet varierar mellan olika områden och försvårar möjligheten att uppnå miljömålet som helhet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

I Västmanlands län lever 839 rödlistade arter enligt senaste rödlistan (ArtDatabanken 2015). De flesta av dessa är knutna till miljöer som genomgått stora förändringar under 1900-talet. Om känsliga arter ska finnas kvar i länet, krävs såväl större hänsyn hos verksamhetsutövare som specialinsatser.
smiley saknas

17. Generationsmålet

Länsstyrelsen har under året tydligt stärkt sin roll kring aktiviteter som ska leda till att uppnå generationsmålet. Miljö- och klimatrådet har bidragit till ökad samverkan kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Ökat fokus på folkhälsofrågor sker genom friluftslivsuppdraget och framtagandet av en handlingsplan för grön infrastruktur

Når vi målet i ditt län?