Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Västra Götalands län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Världens länder enades om ett globalt och rättsligt bindande klimatavtal i Paris 2015, den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader och en strävan att nå under 1,5 grader.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

2. Frisk luft

Den tidigare trenden mot en bättre luftkvalitet har för vissa föroreningar och platser planat ut. Förhöjda halter av luftföroreningar orsakar betydande skador på människors hälsa, växtlighet samt kulturföremål och kostnader till följd av ohälsa, skördebortfall och försämrad skogstillväxt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

Vissa tecken på återhämtning syns även om de försurande effekterna från nedfall och skogsbruk fortfarande överskrider gränsen för vad länets mark och vatten tål. Askåterföringen på skogsmark behöver öka, särskilt i de mest försurningskänsliga områdena.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Miljön kommer inte att vara giftfri till 2020, men förutsättningarna har blivit bättre. Lagstiftningen omfattar idag regler om klassificering och märkning. Där finns även regler som begränsar användning av farliga ämnen i elektroniska produkter och i leksaker samt förordningar om växtskyddsmedel och biocider.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Den tidigare minskningen av ozonskiktet har nu avstannat. Naturvårdsverket bedömer att förutsättningarna är på plats 2020 så att miljökvalitetsmålet blir möjligt att nå. Bedömningen förutsätter att det internationella arbetet fortsätter att vara framgångsrikt.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

Miljökvalitetsmålet är nära att nås till 2020 med i dag beslutade och planerade styrmedel enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Alla bör vara försiktiga med sitt solande, använda handsfree till mobiltelefonen och se upp med exponering för lågfrekventa magnetfält, exempelvis från kraftledningar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Utsläppen av kväve och fosfor till havet har minskat sedan mitten av 90-talet, men övergödningssituationen i sjöar, vattendrag och kustvattnen förändras långsamt vilket kan bero på trögheten i naturliga system. Belastningen har minskat men ligger ändå långt över vad som är ekologiskt hållbart.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Det sker ett omfattande arbete men ändå inte tillräckligt för att nå målet i tid. Medvetenheten om vattenmiljöfrågorna har dock ökat hos berörda aktörer de senaste åren. Ett sätt att öka åtgärdstakten är genom att förbättra det tvärsektoriella samarbetet.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

9. Grundvatten av god kvalitet

Tillståndsbedömningen för länets grundvatten är osäker på grund av för lite kunskap. Utifrån den begränsade kunskapen bedöms tillståndet för länets grundvatten generellt vara bra och medge en stabil dricksvattenförsörjning, även om lokala problem finns. Behovet av mätdata är stort.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

I Västra Götaland är de marina områdena kraftigt påverkade av människan, fiskbestånden är svaga och grunda kustområden är övergödda. Åtgärdsarbete pågår, men takten behöver ökas för att målet ska nås. Samordnade insatser krävs på regional, nationell och internationell nivå.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Hänsynen till våtmarker brister inom skogsbruket. Våtmarkerna är inte prioriterade i arbetet med områdesskydd men de har ett visst skydd då det råder generellt markavvattningsförbud i länet. Färre våtmarker än vad som behövs har anlagts men arbete med nyanläggningar pågår inom Landsbygdsprogrammet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Miljöhänsynen vid skogsavverkningar är fortsatt bristfällig. Nya riktlinjer och skärpt tillsyn gör att tillsynsbesluten från Skogsstyrelsen ökar. Skogsbrukets arbete med implementering av gemensamma målbilder för miljöhänsyn samt riktlinjer för att förebygga körskador och skador på forn- och kulturlämningar behöver stärkas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Odlingslandskapets natur- och kulturvärden och landskapets variation minskar liksom arealen åkermark. För att nå målet krävs förbättrad skötsel av natur- och kulturvärden, höjning av den generella miljöhänsynen inom lantbruket samt att hänsyn tas till åkermarkens värden vid exploatering.
smiley saknas

14. Storslagen fjällmiljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

För att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö krävs stärkt samhällsplanering och samverkan, bullerhantering, skyddade kulturvärden och tätortsnära grönområden samt ökad energieffektivisering. Bra initiativ har tagits inom Klimat 2030 och regionalt åtgärdsprogram.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden är hotad. Havet drabbas av övergödning och fisket är sällan långsiktigt hållbart. Värdefull mark och vatten exploateras, hänsynen brister inom skogs- och jordbruket. Effekter av klimatförändringar är synliga på land och i vatten. Främmande arter sprids och landskapet växer igen.
smiley saknas

17. Generationsmålet

Den samhällsomställning som behövs för att nå det övergripande generationsmålet kräver stora åtgärder och ett brett engage¬mang i hela samhället. Arbetet måste genom¬föras på alla nivåer och det krävs åtgärder inom många områden. Åtgärderna bidrar i sin tur till att nå flera av målen i Agenda 2030.

Når vi målet i ditt län?