Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Hallands län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Hallands utsläpp av klimatgaser har minskat med 32 procent sedan 1990, vilket är mer än genomsnittet för Sverige, men etappmålet till 2020 är 40 procent. Störst minskning har skett inom el och uppvärmning samt industrin. En av de stora utmaningarna framåt är minskningar inom transportsektorn.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

2. Frisk luft

Luftkvaliteten i halländska tätorter har blivit bättre sedan 1990-talet, även om minskningarna av luftföroreningshalterna delvis har stannat av. Luftföroreningar orsakar dock fortfarande betydande skador på människors hälsa liksom på växtlighet och kulturföremål.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

Försurningssituationen i länet visar i vissa avseenden en positiv trend med bland annat minskande nedfall av svavel och svagt ökande pH-värden i ytvatten. Länet har ändå den största andelen försurade sjöar i landet och mycket tyder på att det mesta av den naturliga återhämtningen redan skett.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

En ökad konsumtion i samhället leder till en ökad kemikalieproduktion och spridning. Lagstiftning och forskning är viktigt för att styra utvecklingen åt rätt håll men även arbetet på regional nivå har betydelse. Halter av vissa miljögifter i miljön minskar medan andra ökar.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Användningen av ozonnedbrytande ämnen fortsätter att minska. Merparten av de svenska utsläppen kommer från isoleringsmaterial, men även från gamla kyl- och frysskåp. Inom Hallands län finns det potential till fortsatta minskningar genom förbättrad hantering av främst bygg- och rivningsavfall.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

På flera områden är strålsäkerheten godtagbar. Men antalet fall av hudcancer ökar fortfarande i Hallands län. Det behövs förändrade attityder och beteenden kring utseende och solning, samt bättre planerade utemiljöer med möjlighet till attraktiva skuggplatser.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Utvecklingen i miljön är positiv tack vare att många åtgärder har genomförts. Kustvattendragen i Halland visar en positiv trend avseende kväve. För fosfor är trenden inte lika tydlig. Trots den positiva trenden är inte minskningen tillräcklig för att nå miljökvalitetsmålet till år 2020.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Vi är idag långt ifrån att nå miljömålet. Fysisk påverkan är ett av länets största miljöproblem i sjöar och vattendrag men även försurning och övergödning har stor påverkan. Arbetet med att restaurera länets vatten pågår men i för långsam takt då det saknas resurser och juridiska förutsättningar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

9. Grundvatten av god kvalitet

Grundvattenfrågor har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren, men enligt de undersökningar som görs kan man inte se någon tydlig förändring i positiv riktning. Grundvattennivåerna i stora delar av Halland har varit mycket under det normala och insatser som exempelvis bevattningsförbud har genomförts.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Kattegatts situation är allvarlig vilket främst beror på de svaga fiskbestånden. Torsken har visat en svag positiv trend till följd av det fiskefria området i södra Kattegatt. Områdets reglering behöver bibehållas eller skärpas för att stärka bestånden och förbättra bottnarnas biologiska mångfald.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Våtmarker har försvunnit eller skadats av utdikning och annan mänsklig påverkan under flera århundraden. Skärpt lagstiftning om hydrologisk hänsyn och återställande behövs inom de areella näringarna. Få våtmarker skyddas i länet. Återskapande och restaurering pågår men med alltför små resurser.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Flera biologiska kvaliteter ökar långsamt, andra är oförändrade eller minskar. Miljötillståndet i skogen är fortfarande otillfredsställande. Det finns för lite areal lämpliga livsmiljöer för arter. Miljöhänsynen i skogsbruket måste fortsätta förbättras, utvecklas och omfatta alla skogsbruksåtgärder.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Strukturförändringar av jordbruksföretagen ger färre och större företag och koncentrerar djurhållningen till slättbygden. Det innebär att skötsel av artrika men lågavkastande gräsmarker i hela länet uteblir. Arealen jordbruksmark har sjunkit något det senaste året (1).
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Befolkningen växer i länet. Framför allt växer städer och tätorter utmed kusten. Utmaningen är att göra bra avvägningar så att värdena i den byggda miljön bevaras och utvecklas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Förlusten av biologisk mångfald fortsätter. Det krävs ökad samordning och utveckling av arbetet inom alla sektorer för att bryta den nedåtgående trenden. Arbetet med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur kan utgöra ett bra steg mot att tydliggöra behovet av åtgärder på landskapsnivå.
smiley saknas

17. Generationsmålet

Inom länet finns positiva initiativ men de räcker inte för att klara generationsmålet fram till 2020. Sett ur både regionalt och globalt perspektiv har vi mycket arbete som återstår. Negativ påverkan sker både inom och utanför Sveriges gränser och mycket är kopplat till vår konsumtion och livsstil.

Når vi målet i ditt län?