Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Stockholms län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

För att nå målet krävs kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser. Vägtrafiken och energianvändningen är de största utsläppskällorna. Länets innevånare ger också upphov till stora utsläpp utanför länets gränser. Att nå målet när regionen växer är en av länets största utmaningar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

2. Frisk luft

Vägtrafiken är den största orsaken till att målet inte nås i länet. Trafikmängderna ökar i takt med att befolkningen i länet växer, vilket försvårar möjligheterna att nå miljömålet.
Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före år 2020.

3. Bara naturlig försurning

Målet är uppnått för länets sjöar, vattendrag och skogsmark. Nedfallet av försurande ämnen, till exempel från biltrafiken, behöver fortsätta att minska för att underlätta skogsmarkens fortsatta återhämtning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Att nå målet innebär stora utmaningar. Belastningen av kemikalier och läkemedel i vattenmiljön ökar. Länets befolkningstäthet, höga tillväxttakt, många transporter, höga konsumtionsnivå med ökande avfallshantering med förbränning som följd, samt en lång industrihistoria är bidragande faktorer.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Det mesta tyder på att uttunningen av ozonskiktet har avstannat och att det istället kommer öka i tjocklek före år 2020. Internationella åtgärder att förbjuda och begränsa utsläpp av ozonnedbrytande ämnen har hittills varit framgångsrika. Det är viktigt att detta arbete fortsätter.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

Antalet fall av hudcancer fortsätter öka markant sedan 80-talet. Insatser krävs för att ändra befolkningens solvanor. För elektromagnetiska fält bör försiktighetsprincipen tillämpas i översikts- och detaljplaner, så att inte människor exponeras för värden över de rekommenderade.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Övergödning är ett betydande miljöproblem i länet, starkt kopplat till jordbruks- och avloppsfrågor samt dagvatten från tätorter. Åtgärder behövs bland annat för att återföra näringsämnen till produktiv mark och att minska förluster till vatten från jord- och skogsbruk, avlopp, dagvatten och trafik.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Länets sjöar och vattendrag är allvarligt påverkade av övergödning, sjösänkningar, uträtningar av vattendrag och annan fysisk påverkan. Många åtgärder görs för att förbättra miljötillståndet, men hög exploateringstakt och tidigare stora miljöbelastning gör att målet inte bedöms klaras.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

9. Grundvatten av god kvalitet

En positiv utveckling har skett för skydd av länets grundvattenresurser, minskat uttag av naturgrus och påverkan på grundvattennivåer. Men ytterligare insatser krävs för att säkerställa grundvatten av god kvalitet på lång sikt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Åtgärdsarbetet rår inte på miljöproblemen som till stor del beror på storskaliga effekter av övergödning, överfiske och att förändringar över hela skärgården tar tid att driva igenom. Den växande storstadsregionen innebär också ett särskilt stort tryck på utsläpp och exploatering av mark och vatten.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Runt 90 procent av de naturliga våtmarkerna i länet är påverkade eller förstörda av tidigare ingrepp. Exploatering tär på återstående våtmarker. Skyddsarbetet har nästan avstannat och skötseln är eftersatt. För anläggning och restaurering i jordbruksmark är trenden svagt positiv, men det går sakta.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Värdefulla skogsmiljöer påverkas fortfarande negativt av skogsbruket och miljöhänsynen behöver utvecklas mer. Avverkningsuppföljning, inventeringsresurser samt utbildningsinsatser behövs. Resurserna för områdesskydd är otillräckliga. Utvecklingen i miljön är försiktigt positiv.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Arealen brukad mark minskar långsamt. Den allvarligaste förlusten av biologisk mångfald sker i odlingslandskapet. Markerna behöver betas så att igenväxningen hejdas, förutsättningarna för ett hållbart och bärkraftigt jordbruk stärkas och jordbruksmarken bevaras vid exploatering för vägar och bostäder.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Befolkningstillväxten i länet medför ett stort behov av att bygga bostäder. En utmaning är att bygga den täta, tillgängliga och hälsosamma staden med frisk luft, god inom- och utomhusmiljö och grönområden. Stor förtätningspotential finns inom tunnelbanans förorter, men kapaciteten i infrastrukturen saknas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

En långsam men kontinuerlig förlust av biologisk mångfald pågår i länet. Det beror bland annat på att grönstrukturen successivt bryts sönder som följd av en hög exploateringstakt. För att nå målet och säkerställa den biologiska mångfalden krävs fler åtgärder inom skydd, skötsel och fysisk planering.
smiley saknas

17. Generationsmålet

I Stockholms län har det genomförts mycket arbete för att nå generationsmålet hos länets olika aktörer. Samtidigt står vi inför stora utmaningar nu när länet växer med behov av fler bostäder och utökad infrastruktur. Arbetet för att nå generationsmålet behöver därför fortsätta och intensifieras.

Når vi målet i ditt län?