Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Regionala miljömål

7. Ingen övergödning

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Övergödning är ett stort problem i Blekinges kustvatten men inte lika stort för inlandsvattnet. I havsmiljön orsakar övergödning bland annat algblomning, grumligt vatten, minskade växtsamhällen och förändrad artsammansättning. Det finns inga resultat som visar på förbättring.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Dalarnas län

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Problemen är störst i jordbruksområden. Det tar tid innan minskade utsläpp ger effekt i de vatten som är övergödda. Ännu märks inga tydliga förbättringar i miljön men arbetet inom vattenförvaltningen bör ge resultat på sikt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gotlands län

Många åtgärder har genomförts. Trots detta har tillförseln av kväve och fosfor inte minskat tillräckligt för att nå miljökvalitetsmålet till år 2020, även om utvecklingen i miljön är positiv. Viktigt är att det ges förutsättningar för både Länsstyrelsen och Region Gotland att genomföra åtgärder.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gävleborgs län

Gävleborgs län har framför allt övergödningsproblem vid kusten. Utsläppen av fosfor och kväve till vatten och luft från industrier, avloppsreningsverk, jordbruk och trafik har dock minskat under senaste åren. Fortsatt arbete med förbättringsåtgärder pågår.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

Utvecklingen i miljön är positiv tack vare att många åtgärder har genomförts. Kustvattendragen i Halland visar en positiv trend avseende kväve. För fosfor är trenden inte lika tydlig. Trots den positiva trenden är inte minskningen tillräcklig för att nå miljökvalitetsmålet till år 2020.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Jämtlands län

Övergödningsproblematiken i Jämtlands län är inte omfattande om man jämför med södra Sverige. Dock saknas kunskap om övergödningens påverkan på naturligt näringsfattiga miljöer. Insatser för att öka kunskapen har påbörjats men ytterligare resurser behöver tillföras.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jönköpings län

De stora orsakerna till övergödning i Jönköpings län är punktkällor, enskilda avlopp, interngödning i övergödda sjöar samt jordbruket. Under de senaste åren har betydelsefulla insatser skett som bedöms gynna miljötillståndet. Utvecklingen bedöms därför som positiv, även om målet inte kommer att nås.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kalmar län

Övergödning är ett miljöproblem i länets vatten och störst är problemet i kustvattnet. Orsaken är bland annat utsläpp från jordbruket och avlopp, men även en utbredd fysisk påverkan på sjöar och vattendrag. Effektivare styrmedel och ett intensivare åtgärdsarbete behövs regionalt och nationellt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kronobergs län

Effekterna av övergödningen på mark och vatten kommer att kvarstå länge. 25 procent av de klassade ytvattenförekomsterna i länet har övergödningsstatus sämre status än god vad gäller näringsämnen. Det går inte att se någon trend att övergödningen minskar i länet. Fler åtgärder måste genomföras.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Norrbottens län

Norrbotten har en liten befolkning och liten andel jordbruksmark och har därför inte så stora problem med övergödning. Det finns cirka 100 vatten i länet som är övergödda och problemen är ofta lokalt avgränsade där bebyggelse eller markanvändningen i området orsakar näringsbelastningen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Övergödningssituationen är allvarlig i Skåne. Andelen jordbruksmark är stor och de enskilda avloppen många samtidigt som den fysiska påverkan på våra vatten är utbredd. Många åtgärder har genomförts och utsläppen av övergödande ämnen minskar men åtgärdsbehovet är fortfarande mycket stort.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Stockholms län

Övergödning är ett betydande miljöproblem i länet, starkt kopplat till jordbruks- och avloppsfrågor samt dagvatten från tätorter. Åtgärder behövs bland annat för att återföra näringsämnen till produktiv mark och att minska förluster till vatten från jord- och skogsbruk, avlopp, dagvatten och trafik.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Södermanlands län

Övergödningen är ett allvarligt miljöproblem i länet och starkt kopplad till jordbruks- och avloppsfrågor. Utsläppen har minskat de senaste decennierna och åtgärdsarbete pågår, men det räcker inte för att nå målet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

Övergödningen i sjöar, vattendrag och hav är ett stort miljöproblem i Uppsala län. Utsläppen från reningsverk, enskilda avlopp, dagvatten och jordbruk orsakar algblomning och försämrad vattenkvalitet. Den snabba tillväxttakten i regionen ställer stora krav på en god vattenplanering.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Värmlands län

Tillståndet i vattenmiljön har förbättrats, men påverkan av luftburet kväve från svenska och internationella källor kvarstår. Fler åtgärder krävs för att nå god status i enlighet med havsmiljöförordningen och vattenförvaltningsförordningen.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Västerbottens län

Tillståndet i Västerbotten är övervägande positivt. Det finns lokala övergödningsproblem i sjöar, vattendrag och kustvatten, men omfattningen är liten i jämförelse med södra Sverige. Problemen beror framför allt på utsläpp från jordbruk, mindre reningsverk och enskilda avlopp.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västernorrlands län

Gödande ämnen släpps ut från industrier, avloppsreningsverk, enskilda avlopp samt jord- och skogsbruk. Åtgärder pågår för att förbättra reningen och minska läckaget. Trots detta ses ingen tydlig minskning av utsläppta mängder vilket delvis kan bero på den naturliga tillförseln.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västmanlands län

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020. Miljöproblemet övergödning är omfattande i länet. Varken utsläppsminskningar av övergödande ämnen eller återhämtningen sker i tillräckligt snabb takt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

Utsläppen av kväve och fosfor till havet har minskat sedan mitten av 90-talet, men övergödningssituationen i sjöar, vattendrag och kustvattnen förändras långsamt vilket kan bero på trögheten i naturliga system. Belastningen har minskat men ligger ändå långt över vad som är ekologiskt hållbart.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Örebro län

Det är svårt att utläsa någon trend vad gäller läckage av näringsämnen i Örebro län. En svag tendens till sjunkande fosforbelastning kan skönjas. Engagemanget för övergödningsfrågor har ökat i länet under senare år och vattenmyndigheternas åtgärdsprogram som publicerades 2017 är ett viktigt steg mot att kunna nå miljömålet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Östergötlands län

Övergödning är ett miljöproblem längs länets kust och i cirka en tredjedel av sjöarna. Mest utsatta är länets havsvikar och slättsjöar. Många insatser görs för att minska belastningen av näringsämnen, men fler behövs, liksom nya metoder och ökad finansiering.

Når vi målet i ditt län?