Skyddande ozonskikt. Bild: Tobias Flygar.

Skyddande ozonskikt

Regionala miljömål

5. Skyddande ozonskikt

smiley saknas

Blekinge län

Effektiv lagstiftning har markant minskat utsläppen av ozonnedbrytande ämnen i Sverige, och ozonskiktet förväntas börja återhämta sig år 2020. Regionalt måste arbetet med minskning av lustgasutsläpp samt omhändertagandet av ozonnedbrytande ämnen i isoleringsmaterial och gamla kylmöbler fortgå.
smiley saknas

Dalarnas län

Prognosen för ozonskiktets återhämtning är positiv. Nationellt bedöms målet nås till 2020 samt att en fullständig återhämtning av ozonskiktet kommer att ske mellan 2025 och 2040. Det internationella samarbetet har varit framgångsrikt, lagar och regleringar på nationell och internationell nivå har varit avgörande för att utsläppen
smiley saknas

Gotlands län

Tack vare reglering genom lagstiftning har utfasningen av ozonnedbrytande gaser varit effektiv såväl i Sverige som internationellt. Mycket tyder på att en global återväxt av ozonskiktet har påbörjats. Bygg- och rivningsavfallet innehållande ozonnedbrytande ämnen tas delvis om hand.
smiley saknas

Hallands län

Användningen av ozonnedbrytande ämnen fortsätter att minska. Merparten av de svenska utsläppen kommer från isoleringsmaterial, men även från gamla kyl- och frysskåp. Inom Hallands län finns det potential till fortsatta minskningar genom förbättrad hantering av främst bygg- och rivningsavfall.
smiley saknas

Jämtlands län

Ozonskiktet kommer troligen att börja återhämta sig och bli tjockare omkring år 2020. En fullständig återhämtning beräknas troligtvis inträffa omkring 2050. Utmaningen de kommande åren är att kunna omhänderta CFC-haltigt avfall såsom köldbärare och byggavfall för att förhindra fortsatt spridning av ozonnedbrytande ämnen.
smiley saknas

Jönköpings län

Ozonlagret har förmågan att laga sig själv genom att syre övergår till ozon när det utsätts för UV-strålning. Eftersom detta är en långsam process kommer problemen med tunt ozonskikt att finnas kvar lång tid framöver.
smiley saknas

Kalmar län

Prognosen för ozonskiktets återhämtning är positiv och uttunningen har avtagit. Användningen av ozonnedbrytande ämnen har minskat avsevärt. I länet behöver vissa isoleringsmaterial och kylanläggningar hanteras bättre vid rivning.
smiley saknas

Kronobergs län

Till följd av exponering för UV-strålning ökar antalet fall av hudcancer även i Kronobergs län. För att bryta trenden måste människor ändra sina solvanor. Utöver detta saknas regionalt underlag för att bedöma tillstånd och tendenser. För detta miljömål bedrivs inget regionalt arbete.
smiley saknas

Norrbottens län

Den negativa påverkan på ozonskiktet av ozonnedbrytande ämnen har minskat. Utvecklingsriktningen är positiv avseende ozonskiktets förmåga att skydda mot UV-strålning. Problemet med uttunningen av ozonskiktet är globalt.
smiley saknas

Skåne län

Vid mitten av 1900-talet började ämnen som har en nedbrytande effekt på ozonskiktet att tillverkas och släppas ut och det ledde till omfattande problem. Tack vare effektiv reglering genom lagstiftning har problemen i princip lösts i Sverige. Ozonskiktet väntas börja återhämta sig före 2020.
smiley saknas

Stockholms län

Det mesta tyder på att uttunningen av ozonskiktet har avstannat och att det istället kommer öka i tjocklek före år 2020. Internationella åtgärder att förbjuda och begränsa utsläpp av ozonnedbrytande ämnen har hittills varit framgångsrika. Det är viktigt att detta arbete fortsätter.
smiley saknas

Södermanlands län

Miljömålet bedöms inte på regional nivå. Nationellt bedöms målet möjligt att nå med beslutade styrmedel. För att nå målet är det viktigt att uttjänta kylmöbler och isolering med ozonnedbrytande ämnen tas omhand på ett säkert sätt.
smiley saknas

Uppsala län

De senaste 20 åren visar en positiv trend i minskningar av utsläpp av ozonnedbrytande ämnen. Fortfarande krävs dock tydlig information till företag och allmänhet om hur man bäst tar hand om avfall som innehåller ozonnedbrytande ämnen.
smiley saknas

Värmlands län

De globala utsläppen av ozonnedbrytande ämnen minskar, både i Sverige och internationellt, vilket får ses som en effekt av Montrealprotokollet som reglerar utsläpp av ozonnedbrytande ämnen.
smiley saknas

Västerbottens län

Uttunningen av ozonskiktet har avstannat och mätningar indikerar att återväxten påbörjats. Det är dock viktigt att fortsätta arbetet med att minska utsläppen av ozonnedbrytande ämnen. De stora problemen är CFC som kan frigöras från isoleringsmaterial vid rivning och utsläppen av lustgas.
smiley saknas

Västernorrlands län

Utfasning av ozonnedbrytande ämnen regleras enligt internationella överenskommelser. På regional nivå kommer arbetet med tillsyn över gränsöverskridande transporter i syfte att förhindra illegal export av utrustning som innehåller CFC att fortgå. Tillsynen över hantering av avfall som uppkommer vid renovering och ombyggnad behöve
smiley saknas

Västmanlands län

Mycket tyder på att uttunningen av ozonskiktet har avstannat. Internationella åtgärder för att förbjuda och begränsa utsläpp av ozonnedbrytande ämnen har visat sig vara framgångsrika. Det är mycket viktigt att detta arbete fortsätter.
smiley saknas

Västra Götalands län

Den tidigare minskningen av ozonskiktet har nu avstannat. Naturvårdsverket bedömer att förutsättningarna är på plats 2020 så att miljökvalitetsmålet blir möjligt att nå. Bedömningen förutsätter att det internationella arbetet fortsätter att vara framgångsrikt.
smiley saknas

Örebro län

De största insatserna på området gjordes under 90-talet och utsläppen av ozonnedbrytande ämnen har minskat med 90 procent fram till idag. Sveriges uppgift idag är att verka för att andra länder går över till ämnen som inte bryter ner ozonskiktet.
smiley saknas

Östergötlands län

Bedömningen av måluppfyllelse görs på nationell nivå. Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen har minskat kraftigt.

Når vi målet i ditt län?