Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Regionala miljömål

4. Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Problemen med miljögifter blir alltmer tydliga och viljan att minska deras skadliga verkningar ökar. De åtgärder som vidtas för att begränsa användning och utsläpp av farliga ämnen, samt minska människors exponering för dessa, är alltför begränsade för att göra någon större skillnad inom snar framtid.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Dalarnas län

Hundratals ämnen påträffas i länets ytvatten, vilket återspeglar den stora kemikalieanvändningen i samhället och industrin. Utsläppsminskande åtgärder för spridning av miljögifter i länet sker inom tillsyn, tillsynsvägledning och miljöövervakning, men större insatser krävs för att nå en giftfri miljö.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gotlands län

Arbete pågår att genom tillsyn och information minska användningen av och riskerna med kemikalier. Allt större kemikalie- och varuproduktion ökar spridningen av farliga ämnen. Genom mätningar undersöks vilka halter av olika kemikalier som finns på Gotland. För många ämnen saknas kunskap om hälso- och miljöeffekter.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gävleborgs län

För att nå miljömålet krävs kraftiga åtgärder på internationell och nationell nivå. Trenden av en ökande kemikalieanvändning måste vändas. Utsläppen från samhällets alla delar måste fortsätta minska. Fler förorenade områden måste saneras.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

En ökad konsumtion i samhället leder till en ökad kemikalieproduktion och spridning. Lagstiftning och forskning är viktigt för att styra utvecklingen åt rätt håll men även arbetet på regional nivå har betydelse. Halter av vissa miljögifter i miljön minskar medan andra ökar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jämtlands län

Kemikalielagstiftningen och forskningen är inte tillräckligt långtgående för att ge förutsättningar för en giftfri miljö. Regionalt sker dock många åtgärder, i synnerhet för att byta ut varor och produkter med farliga ämnen. Arbetet inom förorenade områden pågår löpande men takten behöver öka.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jönköpings län

Kunskap saknas om många kemikaliers långsiktiga effekter och deras förekomst i naturen. Det krävs insatser som beslutade styrmedel, riktade åtgärder och förändrade beteenden. Mängden kemikalier i omlopp är så stor att målet inte är möjligt att nås även om alla utsläpp av farliga ämnen skulle upphöra.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kalmar län

Många allvarligt förorenade områden är i åtgärdsfas eller har åtgärdats i Kalmar län och arbete pågår för att höja medvetenheten om gifter i vardagen. Det finns dock kunskapsluckor om diffus föroreningsspridning och många förorenade platser därav behövs mer insatser för undersökningar och åtgärder.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kronobergs län

Giftiga ämnen i slam minskar och PCB i byggnader har sanerats. Sanering av förorenad mark åtgärdas långsamt, dock inte i den takt och omfattning som skulle behövas. Samtidigt ökar användningen av kemikalier och nya sorters kemikalier tillkommer med oklara effekter på hälsa och miljö.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Norrbottens län

I Norrbotten finns förhöjda halter av miljöfarliga ämnen som kan härledas till både lokala och långväga källor. Vissa ämnen minskar sedan de reglerats på marknaden. Andra ämnen har istället ökat eller visar på oförändrade nivåer i miljön.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Infriandet av en Giftfri miljö kräver internationella och nationella överenskommelser samt innovationer. Det finns bra exempel där ett ambitiöst miljöarbete bedrivs regionalt och lokalt som ger positiv inverkan. Trots hårdare lagstiftning är det ändå oklart hur den kemiska statusen påverkar miljön.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Stockholms län

Att nå målet innebär stora utmaningar. Belastningen av kemikalier och läkemedel i vattenmiljön ökar. Länets befolkningstäthet, höga tillväxttakt, många transporter, höga konsumtionsnivå med ökande avfallshantering med förbränning som följd, samt en lång industrihistoria är bidragande faktorer.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Södermanlands län

Giftiga ämnen som tidigare spridits i miljön finns kvar i omlopp och kunskapen om nya ämnen är otillräcklig. Lagstiftning och krav från konsumenter behövs för att nå målet. Utrensning av produkter med farliga kemikalier i vardagen behöver fortsätta. Takten i sanering av förorenade områden behöver öka.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

Mängden hälso- och miljöfarliga ämnen ökar. Ytterligare styrmedel och resurser krävs för att minska förekomst och spridning samt påverkan på människors hälsa. Arbetet med att fasa ut och öka kunskapen om kemikalier samt att genomföra åtgärder för att minska effekterna av tidigare utsläpp går långsamt framåt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Värmlands län

I det moderna samhället används ett stort antal kemiska ämnen och en ständig produktutveckling medför att nya ämnen tillkommer. Många ämnens förekomst i naturen och långsiktiga effekter är okända. Även om utsläppen av farliga ämnen skulle upphöra tar det tid innan naturen återhämtar sig.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västerbottens län

För att kunna minska mängden och påverkan från kemikalier och gifter i miljön krävs kontinuerligt arbete genom bland annat informationsinsatser och tillsyns- och prövningsarbete enligt miljöbalken.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västernorrlands län

II länet pågår ett arbete med att lyfta strategin om giftfri vardag till kommunerna. Genomförda studier av miljögifter i länet motsäger den tidigare uppfattningen om att halterna i miljön skulle sjunka över tid. Det saknas en tillräcklig helhetsbild när det gäller förekomst av kemiska ämnen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västmanlands län

Miljökvalitetsmålet kommer inte kunna nås till 2020 med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Giftfri miljö är ett mål vars infriande är i behov av internationella överenskommelser och lång återhämtningstid. Utvecklingen i miljön är svår att bedöma; först behöver befintligt underlag sammanställas och kompletteras.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

Miljön kommer inte att vara giftfri till 2020, men förutsättningarna har blivit bättre. Lagstiftningen omfattar idag regler om klassificering och märkning. Där finns även regler som begränsar användning av farliga ämnen i elektroniska produkter och i leksaker samt förordningar om växtskyddsmedel och biocider.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Örebro län

Trots att intresset och engagemanget för en giftfri miljö ökar bedöms målet inte kunna nås till 2020. Kraftfullare åtgärder behövs på alla nivåer i samhället, från lokalt till internationellt. Inom arbetet med förorenade områden krävs mer ekonomiska resurser för att saneringstakten ska kunna öka.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Östergötlands län

Kunskapen om kemiska ämnens egenskaper och hur dessa påverkar vår hälsa och miljön har ökat. Många insatser görs för att minska belastningen av miljögifter, till exempel sanering av förorenade områden och förbättrad dagvattenhantering. Det behövs dock fler insatser och styrmedel för att nå en giftfri miljö.

Når vi målet i ditt län?