God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Regionala miljömål

15. God bebyggd miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Städer och tätorter vid södra kusten växer medan allt fler flyttar ifrån mindre orter, framför allt i den norra delen av länet. Expansionen medför ökade anspråk på bevarandeintressen vilket orsakar konflikter. Det är viktigt att miljökvalitetsmålen integreras bättre i den fysiska planeringen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Dalarnas län

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Tillämpning och styrmedel går att förbättra inom flera områden. Medvetenheten om behovet av hållbar transport- och bebyggelsestruktur med mera ökar, men får inte alltid genomslag i planeringen. God samverkan finns inom flera områden.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gotlands län

Arbetet med planeringsunderlag och styrdokument går fortsatt framåt och en ökad medvetenhet kring goda avvägningar i den fysiska planeringen syns i de mest aktuella översiktsplanerna. Den glesa bebyggelsestrukturen och de höga landskaps- och naturvärdena är dock fortsatt en utmaning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gävleborgs län

Mycket arbete återstår för att nå målet. Viktiga insatser görs för att skapa förutsättningar för en god bebyggd miljö, för inomhusmiljöer såväl som för hushållning med energi och naturresurser. Tre av länets kommuner har mål som anger riktningen för arbetet med bostadsförsörjning. Övriga förväntas anta nya riktlinjer under året.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

Befolkningen växer i länet. Framför allt växer städer och tätorter utmed kusten. Utmaningen är att göra bra avvägningar så att värdena i den byggda miljön bevaras och utvecklas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jämtlands län

Flera åtgärder och planeringsinsatser bidrar positivt till olika preciseringar. Till exempel så har flera kommuner har tagit fram aktuella översiktsplaner och fördjupningar för att styra mark- och vattenanvändning på ett hållbart sätt. Förändringarna sker dock för långsamt för att kunna ge önskad effekt före 2020.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jönköpings län

Den rådande bostadsbristen ställer stora krav på kommunernas planarbete och underlag i form av strategier. Samtidigt behövs insatser för att minska avfallsmängderna i Jönköpings län.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kalmar län

Målet är svårt att bedöma eftersom det är brett och komplext. Fler och uppdaterade planeringsunderlag, ekonomiska stödinsatser och ökad samverkan i länet krävs för att nå målet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kronobergs län

Behov av nya bostäder finns i alla kommuner trots att bostadsbyggandet fortsätter att öka. Arbetet med grönstrukturer och implementering av kulturmiljöstrategi pågår. Avvecklingen av serviceutbud och drivmedelsanläggningar på landsbygden har avstannat. Bredbandsutbyggnaden måste fullföljas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Norrbottens län

Bostadsbristen och den demografiska utvecklingen är allvarliga hot mot en god bebyggd miljö i stora delar av länet. Andra problem är att kulturmiljövärden och övriga stadsbyggnadsvärden ofta får stå tillbaka när ny bebyggelse planeras. Målet nås inte men utvecklingen är positiv.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Skåne är ett landskap med många unika kvaliteter. Utmaningen är att göra goda avvägningar i den fysiska planeringen så att värdena i den byggda miljön samt i landskapet bibehålls, den goda åkermarken bevaras och samhället i stort ställs om för att möta ett förändrat klimat.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Stockholms län

Befolkningstillväxten i länet medför ett stort behov av att bygga bostäder. En utmaning är att bygga den täta, tillgängliga och hälsosamma staden med frisk luft, god inom- och utomhusmiljö och grönområden. Stor förtätningspotential finns inom tunnelbanans förorter, men kapaciteten i infrastrukturen saknas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Södermanlands län

Utvecklingen i miljön är positiv, men det är långt kvar till målet. Utmaningarna ser olika ut i kommunerna. Planeringen behöver inriktas på att skapa transportsnåla samhällen. Avfallsmängderna behöver minska. Dåliga inomhusmiljöer finns. Kunskapsunderlag om kulturmiljöer behöver uppdateras.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Åtgärder som har genomförts under de senaste åren har ännu inte fått genomslag på utvecklingstrenden för miljötillståndet, men åtgärdsarbete pågår och ytterligare åtgärdsbehov är identifierade.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Värmlands län

Medvetenheten ökar avseende klimatförändringar, natur- och kulturvärden, transportfrågor men frågorna får inte alltid genomslag i konkreta planärenden. Det är viktigt att ta tillvara de möjligheter som finns i planarbetet. Den sammantagna bedömningen är att det återstår mycket arbete för att nå en God bebyggd miljö.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västerbottens län

Positiva utvecklingstendenser finns inom ett flertal av länets kommuner med ett ökat intresse för översiktlig planering. Stora geografiska skillnader i kommunernas exploateringstryck, samhällsstruktur och planeringsresurser gör att val av inriktning för miljömålsarbetet och förutsättningar för genomförande av konkreta åtgärder se
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västernorrlands län

Utvecklingen i länet är positiv inom flera områden. Översiktsplaneringen fortsätter drivas av kommunerna och flera nya planeringsunderlag inom bl.a. kulturmiljö och havsmiljö har tagits fram.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västmanlands län

Flera insatser görs på kommunal och regional nivå inom områden som påverkar miljömålet positivt. Insatser för att verka i positiv riktning skiljer sig beroende på precisering vilket medför att miljötillståndet varierar mellan olika områden och försvårar möjligheten att uppnå miljömålet som helhet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

För att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö krävs stärkt samhällsplanering och samverkan, bullerhantering, skyddade kulturvärden och tätortsnära grönområden samt ökad energieffektivisering. Bra initiativ har tagits inom Klimat 2030 och regionalt åtgärdsprogram.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Örebro län

Viktiga insatser görs i länet för att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsplanering samt god hushållning med energi- och naturresurser. En majoritet av länets kommuner håller på att revidera sina översiktsplaner samt planlägger för nya bebyggelseområden i centrala eller tätortsnära lägen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Östergötlands län

Målet God bebyggd miljö är komplext och svårt att bedöma med dagens kunskap. Bedömningarna av miljökonsekvenser behöver utvecklas och få tydligare genomslag i fysisk planering. Kunskap och samsyn behöver öka kring hantering av målkonflikter, såsom förtätning kontra grönytor i städerna.

Når vi målet i ditt län?