Myllrande våtmarker. Bild: Tobias Flygar.

Myllrande våtmarker

Regionala miljömål

11. Myllrande våtmarker

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Blekinge är ett våtmarksfattigt län. Våtmarker har försvunnit eller skadats av utdikning och annan mänsklig påverkan. Arbetet med skydd fortgår men anläggandet av nya våtmarker går långsamt. Begränsade resurser försämrar möjligheten att målet ska uppnås i tid.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Dalarnas län

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Positivt är att dikning nästan har upphört, att restaurering av våtmarker i jordbrukslandskapet sker och att större hänsyn tas vid skogsbruk. Att myrar börjat växa igen med träd är ett hot, särskilt i länets södra delar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gotlands län

Ökade anslag för skydd och skötsel av skyddade områden ger positiva effekter. Många av miljömålets preciseringar kräver nyskapande eller återställningsarbete på mer omfattande arealer än vad som hittills gjorts. Miljömålet bedöms inte kunna nås med nuvarande stödsystem.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gävleborgs län

Våtmarker har försvunnit eller skadats av utdikning och annan mänsklig påverkan. Arbetet med återskapande och restaurering har ökat men har fortfarande liten omfattning. Det krävs ökad satsning på skötsel av rikkärr. Utvecklingen i miljön är negativ för rikkärr och svagt negativ för övriga våtmarkstyper.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

Våtmarker har försvunnit eller skadats av utdikning och annan mänsklig påverkan under flera århundraden. Skärpt lagstiftning om hydrologisk hänsyn och återställande behövs inom de areella näringarna. Få våtmarker skyddas i länet. Återskapande och restaurering pågår men med alltför små resurser.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jämtlands län

Det största hotet mot skyddsvärda våtmarker bedöms idag vara skogsbruket med inriktning på myrholmar, sumpskogar och våtmarksangränsande skogar samt byggande av skogsbilvägare. Barmarkskörning och vindkraftutbyggnad är två växande problem för länets myrar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jönköpings län

Jönköpings län är rikt på våtmarker, cirka 12 procent av ytan utgörs av våtmarker. Det bedrivs ett aktivt arbete med att bevara våtmarkernas värden och ekosystemtjänster, men resurserna för åtgärder är otillräckliga och måste öka för att det ska vara möjligt att nå målet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kalmar län

För att långsiktigt bevara ekosystemtjänster och hotade arter knutna till våtmarker behöver insatsen med områdesskydd, restaurering och återskapande öka. Samtidigt finns en kunskapsbrist om många av länets våtmarker. Effektivare styrmedel behövs för att uppnå miljömålet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kronobergs län

Våtmarker skadas eller växer igen på grund av dikning, övergödning och upphörd hävd. Variationen i landskapet minskar och växt- och djurlivet utarmas till följd av detta. Alltför få våtmarker restaureras. Arbetet med skydd av våtmarker som naturreservat eller annat områdesskydd går långsamt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Norrbottens län

Norrbotten har en tredjedel av landets våtmarksareal och därmed ett stort ansvar för bevarande av dess natur- och kulturvärden. Med nuvarande resurser för områdesskydd prioriteras inte skydd av våtmarker. Ett förändrat klimat och intensivare markanvändning förväntas påverka våtmarkerna negativt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Många insatser görs i form av skydd, restaureringar och skötsel, men Skånes våtmarker fortsätter att påverkas negativt av dikesrensningar, utebliven hävd och övergödning. Landsbygds-programmet är viktigt för att våtmarker anläggs och restaureras. Vattenråd och kommuner är viktiga aktörer i arbetet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Stockholms län

Runt 90 procent av de naturliga våtmarkerna i länet är påverkade eller förstörda av tidigare ingrepp. Exploatering tär på återstående våtmarker. Skyddsarbetet har nästan avstannat och skötseln är eftersatt. För anläggning och restaurering i jordbruksmark är trenden svagt positiv, men det går sakta.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Södermanlands län

Påverkan på våtmarker sker i form av bland annat körskador och igenväxning med minskad biologisk mångfald som följd. För att behålla våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion krävs att vattnets väg genom hela landskapet fördröjs. Områdesskydd pågår men ytterligare insatser krävs.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

Våtmarker har i stor utsträckning försvunnit eller påverkats negativt av dikningar och annan mänsklig påverkan. Bevarande, skydd och skötsel av värdefulla våtmarker är viktigt så att deras ekosystemtjänster, biologiska mångfald och kulturhistoriska värden upprätthålls.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Värmlands län

Det bedrivs ett aktivt arbete med skydd, återskapande och restaurering av länets våtmarker. Arbetet går framåt, men åtgärderna måste öka. Skärpt hänsyn inom skogsbruk och vägbyggnation behövs för att upprätthålla den positiva trenden.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västerbottens län

Många av Västerbottens våtmarker har skadats av utdikning och annan påverkan. Det skadas fortfarande våtmarker i samband med skogsbruk och exploateringar. Våtmarksskyddet går långsamt och arbetet med hydrologisk återställning har liten omfattning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västernorrlands län

Takten att skydda våtmarker inom myrskyddsplanen har ökat men skötselbehovet av tidigare hävdade våtmarker är fortfarande stort. Skärpt hänsyn behövs vid verksamheter inom och i anslutning till våtmarker inom bl.a. skogsbruket, vägbyggnationer och vid byggande av kraftledningsgator.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västmanlands län

Merparten av våtmarkerna i Västmanlands län har skadats genom dikning m.m., och intresset för att återställa våtmarker är svagt. Under 2017 har ytterligare våtmarksareal fått reservatsskydd. Utvecklingsriktningen i miljön är oklar p.g.a. fortsatt markavvattning och igenväxning på myrar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

Hänsynen till våtmarker brister inom skogsbruket. Våtmarkerna är inte prioriterade i arbetet med områdesskydd men de har ett visst skydd då det råder generellt markavvattningsförbud i länet. Färre våtmarker än vad som behövs har anlagts men arbete med nyanläggningar pågår inom Landsbygdsprogrammet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Örebro län

Hänsynen till våtmarker behöver förbättras inom skogsbruket. De våtmarker som ges formellt skydd i länet är huvudsakligen myrskyddsplaneobjekt eller så ingår de i mosaikartade vildmarksobjekt med huvudfokus på skogsskydd. Arbetet med att återskapa och restaurera våtmarker utanför skyddade områden behöver utvecklas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Östergötlands län

Det är för få våtmarker i Östergötlands odlingslandskap. Våtmarkerna bidrar med viktiga ekosystemtjänster, är livsmiljö för rödlistade arter och bidrar på sikt till att förbättra ekologisk status i vattendrag, sjöar och Östersjön. I skogsbygden finns fler bevarade våtmarker än i slättlandskapet.

Når vi målet i ditt län?