Hav i balans samt levande kust och skärgård. Bild: Tobias Flygar.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Regionala miljömål

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Övergödning, miljögifter, fiske och exploatering påverkar det marina ekosystemet, ofta på ett storskaligt och gränsöverskridande sätt. Flera allvarliga störningar är svåra att koppla till någon speciell mänsklig påverkan.
smiley saknas

Dalarnas län

Länsstyrelsen gör ingen bedömning av möjligheterna att uppnå miljökvalitetsmålet eftersom Dalarna saknar havs- och kustmiljöer.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gotlands län

Gotlands kust med höga naturvärden är viktig för friluftsliv och besöksnäring. Kust- och havsmiljön är svårbedömd och många olika faktorer påverkar. För att uppfylla målet krävs stora samordnade insatser på både nationell och internationell nivå.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gävleborgs län

Det finns inga opåverkade kustvatten i länet. Kusten påverkas främst av utsläpp från industri, enskilda avlopp, skogs- och lantbruk samt av hydromorfologiska förändringar. De största miljöproblemen härrör från belastning av miljögifter och närsalter.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

Kattegatts situation är allvarlig vilket främst beror på de svaga fiskbestånden. Torsken har visat en svag positiv trend till följd av det fiskefria området i södra Kattegatt. Områdets reglering behöver bibehållas eller skärpas för att stärka bestånden och förbättra bottnarnas biologiska mångfald.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kalmar län

Kust- och havsmiljön påverkas negativt av övergödning, överfiske och exploatering. Oroande är även mikroplaster, klimatförändringar och främmande arter. Skyddandet av havsmiljöer och arter går för långsamt. Kultur- och naturvärden måste få större fokus i både havsplanering och kommunal kustplanering.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Norrbottens län

De stora utmaningarna i Bottenviken är miljögifter och fysiskt exploaterade livsmiljöer. Andra problem är övergödning i känsliga vikar/fjärdar, delvis svaga fiskbestånd, främmande arter och hotade kulturmiljöer. Åtgärdsprogrammen enligt havs- och vattenförvaltningsförordningen är viktiga styrmedel.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Problem kvarstår med övergödning, bottendöd, svaga fiskbestånd, bottentrålning, bifångst, miljögifter och exploatering som påverkar havet. Mer kunskap, hållbart fiske, fler skyddade områden och bevakning av miljögifter och skräp behövs. Nationella och internationella åtgärder krävs.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Stockholms län

Åtgärdsarbetet rår inte på miljöproblemen som till stor del beror på storskaliga effekter av övergödning, överfiske och att förändringar över hela skärgården tar tid att driva igenom. Den växande storstadsregionen innebär också ett särskilt stort tryck på utsläpp och exploatering av mark och vatten.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Södermanlands län

Kustvattnen är påverkade av övergödning. Andra problem är att få områden är skyddade för att bevara marina värden. Resurser för skötsel av kulturmiljöer i skärgården är begränsade. För att nå målet behövs bland annat ytterligare skydd och ett hållbart nyttjande av fiskbestånden.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

För att nå miljökvalitetsmålet krävs ytterligare styrmedel och åtgärder. Åtgärdsarbete för att nå målet pågår, men de storskaliga problemen kräver mer omfattande åtgärder såväl lokalt som internationellt. En förutsättning för att nå målet är att även flera av de andra miljökvalitetsmålen nås.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västerbottens län

Förhöjda halter av miljögifter, högt exploateringstryck, lokala problem med övergödning samt att traditionella näringar längs kusten minskar gör att miljökvalitetsmålet blir svårt att nå.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västernorrlands län

Längs länet bedöms bara 52 % av vattenförekomsterna nå god ekologisk status. Största problemen är miljögifter, övergödning, främmande arter och brist på lekområden för fisk. Bättre underlag och ökade resurser behövs för tillståndsbeskrivning, planering och genomförande av miljöförbättrande åtgärder.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

I Västra Götaland är de marina områdena kraftigt påverkade av människan, fiskbestånden är svaga och grunda kustområden är övergödda. Åtgärdsarbete pågår, men takten behöver ökas för att målet ska nås. Samordnade insatser krävs på regional, nationell och internationell nivå.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Östergötlands län

Östergötlands skärgård påverkas av övergödning, miljögifter med mera. Antalet boende i skärgården är lågt, liksom omfattning av jordbruk och fiske. Förutsättningarna för skötsel av natur- och kulturmiljöer riskerar att försämras. Fysisk planering sker nu av länets kust- och havsområde.

Når vi målet i ditt län?