Levande sjöar och vattendrag. Bild: Tobias Flygar.

Levande sjöar och vattendrag

Regionala miljömål

8. Levande sjöar och vattendrag

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Vattendragen i Blekinge uppnår inte god ekologisk status. Natur- och friluftsvärden liksom ekosystemtjänster i sjöar och vattendrag hotas av vandringshinder, vattenreglering och brist på kantzoner. Ny vattenlagstiftning och mer resurser behövs för tillsyn, restaurering och skydd av sötvatten.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Dalarnas län

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Vattendragen i länet är kraftigt påverkade av fysiska ingrepp. Ett 30-tal sjöar är övergödda. Kvicksilver i fisk är ett allvarligt problem. För kulturmiljövärden råder kunskapsbrist. Fler vatten behöver skyddas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gotlands län

Vattendragen omdanades i samband med utdikningsepoken under framför allt 1900-talet, och länet har idag ett fåtal opåverkade vattendrag. För länets sjöar är läget bättre, samtliga större sjöar har god ekologisk status. En ökad medvetenhet om de biologiska värdena och ökad miljöhänsyn är nödvändigt för att nå målet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gävleborgs län

Miljön är kraftigt påverkad i de flesta av länets vatten. De vanligaste problemen är vandringshinder, flottningsrensade vattendrag samt förändrade vattenflöden. Målet är svårt att nå till 2020 även om åtgärdstakten skulle öka drastiskt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

Vi är idag långt ifrån att nå miljömålet. Fysisk påverkan är ett av länets största miljöproblem i sjöar och vattendrag men även försurning och övergödning har stor påverkan. Arbetet med att restaurera länets vatten pågår men i för långsam takt då det saknas resurser och juridiska förutsättningar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jämtlands län

Jämtlands län hyser ett stort antal sjöar och vattendrag, stora delar av Ångermanälven, Indalsälven, Ljungan och Ljusnan rinner genom länet. Fysisk påverkan från vattenkraft, tidigare flottning och vandringshinder i övrigt, utgör störst påverkan på länets vattenmiljöer och åtgärder inom dessa områden behöver prioriteras.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jönköpings län

Stora insatser görs i form av stora projekt, inventeringar och områdesskydd med mera. Många aktörer är delaktiga i arbetet men det saknas resurser för att målet ska kunna nås till år 2020.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kalmar län

Det finns stora behov av restaureringsinsatser i länets natur- och kulturmiljöer i och vid sjöar och vattendrag men arbetet går för långsamt. Samtidigt finns en brist av skydd och vård av hotade arter, naturtyper samt kulturmiljöer. För flera av preciseringarna saknas underlag för bedömning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kronobergs län

Stora insatser behövs för att restaurera limniska livsmiljöer. Positiva miljöförändringar, sker ändå genom återhämtning från försurning och en tydlig trend mot avtagande brunifiering i sötvattensmiljöer.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Norrbottens län

Om vi lever upp till EU:s vattendirektiv och den gemensamma fiskeripolitiken så ges förutsättningar att nå delar av målet. Återställning och skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer behöver öka rejält. Miljöhänsynen vid vissa verksamheter brister vilket ökar belastningen på miljön.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Livsmiljöer och arter har förstörts eller skadats av bland annat exploatering, rensningar, vattenuttag och bekämpningsmedel. Skydd av sjöar och vattendrag har inte prioriterats. Åtgärdsarbete pågår och har intensifierats. Cirka 17 procent av de bedömda skånska ytvattenförekomsterna uppnår god status.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Stockholms län

Länets sjöar och vattendrag är allvarligt påverkade av övergödning, sjösänkningar, uträtningar av vattendrag och annan fysisk påverkan. Många åtgärder görs för att förbättra miljötillståndet, men hög exploateringstakt och tidigare stora miljöbelastning gör att målet inte bedöms klaras.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Södermanlands län

Endast en fjärdedel av länets sjöar och vattendrag har god ekologisk status. Orsakerna är framförallt övergödning och fysisk påverkan. Åtgärdsprogrammet från Vattenmyndigheterna visar på ett stort behov av åtgärder som måste utföras av många olika aktörer. Takten i åtgärdsarbetet måste öka.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

I Uppsala län är vattendragen ofta rensade och drygt hälften av vattendragen är påverkade av övergödning. Majoriteten av sjöarna är sänkta, cirka hälften övergödda och många tidigare sjöar är torrlagda. Utsättning av främmande arter och stammar riskerar att påverka den biologiska mångfalden negativt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Värmlands län

Sjöarnas och vattendragens biologiska mångfald och det rörliga friluftslivet påverkas negativt av dammbyggnader, vattenreglering, skogsbruk, försurning och annan exploatering. Miljöarbete pågår men bättre prioritering och effektivare lagstiftning krävs för att målet ska kunna nås.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västerbottens län

Västerbottens län är rikt på sjöar och vattendrag. Här finns allt från kristallklara fjällvatten till näringsrika, kustmynnande jordbruksåar. Många vatten är tyvärr negativt påverkade, exempelvis av miljögifter, försurning och fysiska ingrepp som dikningar, rensningar och onaturliga vandringshinder.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västernorrlands län

En stor andel av länets sjöar och vattendrag når inte målet minst god status och fysisk påverkan är främsta orsak. Restaureringsarbetet behöver öka än mer liksom insatser inom vattenkraft. För de mest värdefulla vattenmiljöerna behövs utökat skydd och dricksvattenskyddet behöver intensifieras.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västmanlands län

Det är mycket svårt att inom en generation skapa förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålet. Det beror på att miljöproblem relaterat till fysiska ingrepp i vattenmiljöer är omfattande och resurserna är knappa. Restaurering av vattendrag pågår, men åtgärdstakten är för långsam.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

Det sker ett omfattande arbete men ändå inte tillräckligt för att nå målet i tid. Medvetenheten om vattenmiljöfrågorna har dock ökat hos berörda aktörer de senaste åren. Ett sätt att öka åtgärdstakten är genom att förbättra det tvärsektoriella samarbetet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Örebro län

Människans nyttjande av vatten har haft stor betydelse för länets utveckling. Därför finns många värdefulla lämningar i länets vattendrag som innebär negativa effekter för den biologiska mångfalden. Miljömålet innehåller därför en inbyggd målkonflikt som är svår att hantera.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Östergötlands län

Det återstår mycket arbete innan alla vatten har en god ekologisk status. Utökade resurser krävs för att effektivisera arbetet med att restaurera vattenmiljöer och för att skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer.

Når vi målet i ditt län?