Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Regionala miljömål

4. Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Problemen med miljögifter blir alltmer tydliga och viljan att minska deras skadliga verkningar ökar. De åtgärder som vidtas för att begränsa användning och utsläpp av farliga ämnen, samt minska människors exponering för dessa, är alltför begränsade för att göra någon större skillnad inom snar framtid.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Dalarnas län

Hundratals ämnen påträffas i länets ytvatten, vilket återspeglar den stora kemikalieanvändningen i samhället och industrin. Utsläppsminskande åtgärder för spridning av miljögifter i länet sker inom tillsyn, tillsynsvägledning och miljöövervakning, men större insatser krävs för att nå en giftfri miljö.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gotlands län

Arbete pågår att genom tillsyn och information minska användningen av och riskerna med kemikalier. Genom mätningar i miljön undersöks vilka halter av olika kemikalier som finns på Gotland, både kända miljögifter och vissa år även nyare kemikalier.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gävleborgs län

En giftfri miljö är svår att skapa i det urbana samhället. Gävleborg har en hög andel tung industri och tillhörande historiska utsläpp att brottas med. Länet arbetar med övervakning, tillsyn och bidrag för att uppnå en riskfri miljö för människors hälsa och miljö.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

Lagstiftning och forskning är viktigt för att styra utvecklingen åt rätt håll men även arbetet på regional nivå har betydelse. I länet pågår arbete med att utreda och åtgärda förorenade områden. Andra insatser för giftfri miljö är att ersätta miljöbelastande kemikalier och läkemedel mot mindre skadliga.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jämtlands län

Möjligheten att nå målet Giftfri miljö i Jämtlands län bedöms vara lika svår som på nationell nivå. Kemikalielagstiftningen är inte tillräckligt långtgående. Utvecklingen bedöms som oklar för tillståndet i miljön för miljögifter. Takten för undersökningar och åtgärder inom förorenade områden behöver öka.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jönköpings län

Kunskap saknas om många kemikaliers långsiktiga effekter och deras förekomst i naturen. Det finns så stora mängder kemikalier i omlopp att även om alla utsläpp av farliga ämnen skulle upphöra i dag är det inte möjligt att nå målet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kalmar län

De senaste åren har arbetet med att begränsa utsläpp och kemikalier och deras skadliga verkningar på miljö och hälsa intensifierats, men mer insatser behövs för att höja kunskapsnivån om kemikalier i vardagsprodukter och utreda föroreningar i mark, vatten och sediment.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kronobergs län

Giftiga ämnen i slam minskar. Sanering av förorenad mark åtgärdas långsamt, men inte i den takt och omfattning som det skulle behövas. Samtidigt ökar användningen av kemikalier och nya sorter tillkommer med oklara effekter på hälsa och miljö.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Norrbottens län

I Norrbotten finns förhöjda halter av miljöfarliga ämnen som kan härledas till både lokala och långväga källor. Vissa ämnen minskar sedan de reglerats på marknaden. Andra ämnen har istället ökat eller visar på oförändrade nivåer i miljön.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Infriandet av en Giftfri miljö kräver internationella och nationella överenskommelser samt innovationer. Det finns bra exempel på regionalt och lokalt drivet ambitiöst arbete som ger resultat som leder oss närmre en giftfri miljö.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Stockholms län

Att nå målet innebär stora utmaningar. Belastningen av kemikalier och läkemedel i vattenmiljön ökar. Länets befolkningstäthet, höga tillväxttakt, många transporter, höga konsumtionsnivå med ökande avfallshantering med förbränning som följd, samt en lång industrihistoria är andra bidragande faktorer.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Södermanlands län

Giftiga ämnen som tidigare spridits i miljön finns kvar i omlopp och kunskapen om nya ämnen är otillräcklig. Lagstiftning och krav från konsumenter behövs för att nå målet. Utrensning av produkter med farliga kemikalier i vardagen behöver fortsätta. Takten i sanering av förorenade områden behöver öka.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

Mängden hälso- och miljöfarliga ämnen ökar. Ytterligare styrmedel och resurser krävs för att minska förekomst och spridning samt påverkan på människors hälsa. Arbetet med att fasa ut och öka kunskapen om kemikalier samt att genomföra åtgärder för att minska effekterna av tidigare utsläpp går långsamt framåt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Värmlands län

I det moderna samhället används ett stort antal kemiska ämnen och en ständig produktutveckling medför att nya ämnen tillkommer. Många ämnens förekomst i naturen och långsiktiga effekter är okända. Även om utsläppen av farliga ämnen skulle upphöra tar det tid innan naturen återhämtar sig.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västerbottens län

Västerbottens län är i många avseenden lika andra län när det gäller förekomst och hantering av kemiska ämnen, produkter och varor. Något som skiljer Västerbotten från många andra län är att det förutom industriverksamheter även finns sulfidmalmsgruvor, både pågående och nedlagda samt ett smältverk.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västernorrlands län

I länet pågår ett arbete med att lyfta strategin om giftfri vardag till kommunerna. Genomförda studier av miljögifter i länet motsäger den tidigare uppfattningen om att halterna i miljön skulle sjunka över tid. Det saknas en fullständig helhetsbild när det gäller förekomst av kemiska ämnen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västmanlands län

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade och planerade styrmedel. Utvecklingstillståndet är negativt. Det behövs fler åtgärder för att nå målet. Kunskap saknas om många kemikaliers långsiktiga effekter och förekomst i naturen. Saneringstakten måste öka.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

Målet till 2020 kommer inte att nås, men förutsättningarna har blivit bättre. Lagstiftningen omfattar idag regler om klassificering och märkning. Där finns även regler som begränsar användning av farliga ämnen i elektroniska produkter och i leksaker samt förordningar om växtskyddsmedel och biocider.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Örebro län

Trots att intresset och engagemanget för en giftfri miljö ökar bedöms målet inte kunna nås till 2020. Kraftfullare åtgärder behövs på alla nivåer i samhället, både nationellt och internationellt. Inom arbetet med förorenade områden krävs mer ekonomiska resurser för att saneringstakten ska kunna öka.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Östergötlands län

Kunskapen om kemiska ämnens egenskaper och hur dessa påverkar vår hälsa och miljön har ökat. Många insatser görs för att minska belastningen av miljögifter, till exempel sanering av förorenade områden och förbättrad dagvattenhantering. Det behövs dock fler styrmedel för att nå en giftfri miljö.

Når vi målet i ditt län?