Ett rikt växt- och djurliv. Bild: Tobias Flygar.

Ett rikt växt- och djurliv

Regionala miljömål

16. Ett rikt växt- och djurliv

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Den biologiska mångfalden hotas främst av exploatering, igenväxning, ett rationellt jord- och skogsbruk samt fragmentering och isolering av områden med hög biologisk mångfald. Utvecklingen i Blekinge bedöms som negativ och stora insatser behövs för att bevara arter och restaurera livsmiljöer.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Dalarnas län

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Antalet hotade arter minskar inte, även om betingelserna för några förbättrats. Förstörelse av växters och djurs livsmiljöer är det största hotet mot biologisk mångfald. Det krävs andra ekonomiska drivkrafter och ökad hänsyn när vi brukar naturen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gotlands län

Den biologiska mångfalden måste prioriteras högre för att nå nationella såväl som internationella mål och åtaganden. För att hejda förlusten av biologisk mångfald krävs förändringar på landskapsnivå. Ett allt storskaligare brukande gör att många arters livsmiljöer krymper och fragmenteras.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gävleborgs län

Detta miljökvalitetsmål beror av flera andra miljömål med påverkan på arter och dess livsmiljöer, och för vilka utvecklingen bedöms vara negativ eller neutral. Målen för Ett rikt växt- och djurliv bedöms därför inte kunna nås till 2020.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

Förlusten av biologisk mångfald fortsätter. Det krävs ökad samordning och utveckling av arbetet inom alla sektorer för att bryta den nedåtgående trenden. Arbetet med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur kan utgöra ett bra steg mot att tydliggöra behovet av åtgärder på landskapsnivå.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jämtlands län

Det blir mycket svårt att nå miljömålet i Jämtlands län. Skog och kulturlandskap har de flesta hotade arterna. Arealen naturskog minskar snabbare än arealen tillkommande områdesskydd. Hävdberoende gräsmarksarter hotas främst på grund av upphörd hävd och brist på betesdjur. Invasiva arter är en tillkommande ekologisk faktor.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jönköpings län

Arbete med skydd och skötsel av skyddade områden, åtgärdsprogram för hotade arter, kalkning, restaurering av vattendrag, dispensprövning av biotopskyddsbestämmelserna skapar förutsättningar för att nå målet. Trots detta krävs mer arbetsinsatser för att målet ska nås.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kalmar län

Många arter och flera naturtyper riskerar att försvinna och ekosystem att utarmas. Biologiska resurser används idag inte på ett hållbart sätt. Stora omställningar inom bland annat jordbruk, skogsbruk, fiske, industri och samhällsbyggnad, liksom ökat skydd och bättre skötsel av naturmiljöer krävs.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kronobergs län

Utvecklingen för den biologiska mångfalden måste prioriteras högre för att nå nationella och internationella mål och åtaganden. För att hejda förlusten av biologisk mångfald krävs prioritering på landskapsnivå, samt riktade styrmedel till/ och ett större ansvarstagande från markägare.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Norrbottens län

I Norrbottens skogs- och kustland samt i Bottenviken är naturen påverkad av en intensiv mark- och vattenanvändning. Många av naturtyperna och arterna saknar gynnsam bevarandestatus. I fjällen och i de fjällnära våtmarkerna, skogarna och vattendragen bedöms situationen vara betydligt mer gynnsam.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Värdefulla habitat minskar, många arter är hotade och främmande arter fortsätter att spridas. Tillståndet för den biologiska mångfalden är inte hållbart och påverkan på ekosystemen fortsatt hög. Större hänsyn när resurser nyttjas, ökat skydd och skötsel av naturmiljöer och anpassade styrmedel behövs.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Stockholms län

En långsam men kontinuerlig förlust av biologisk mångfald pågår i länet. Det beror bland annat på att grönstrukturen successivt bryts sönder som följd av en hög exploateringstakt. För att nå målet och säkerställa den biologiska mångfalden krävs fler åtgärder inom skydd, skötsel och fysisk planering.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Södermanlands län

Trots många åtgärder minskar arealen för flera naturtyper. Förutsättningar för arter försämras fortfarande inom jord- och skogsbruket. Arealen betesmark och slåtteräng ligger numera på en rätt så stabil nivå, men det är angeläget att båda naturtyperna ökar i areal.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

Det finns en stor medvetenhet i länet om värdet av att bevara biologisk mångfald. Många olika aktörer arbetar med att skydda, sköta och värna naturtyper och arter. Trots detta förloras biologisk mångfald i samma utsträckning som tidigare och det krävs ännu större insatser för att trenden ska vändas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Värmlands län

Befintliga styrmedel räcker inte för att säkerställa att den biologiska mångfalden brukas på ett hållbart sätt och bevaras till kommande generationer. Arbetet går för långsamt och utvecklingen i miljön bedöms som negativ.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västerbottens län

Stora delar av naturen i Västerbotten är påverkad av en intensiv mark- och vattenanvändning. Många av naturtyperna och arterna saknar gynnsam bevarandestatus. Takten i arbetet med skyddade områden har dock ökat. Kunskapen om hur arterna påverkas av klimatförändringar är bristfällig.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västernorrlands län

Minskande hävd i kulturlandskapet har stor inverkan på miljömålet. Det omfattande skogsbruket i länet medför fragmentering och förlust av habitat. Förändringen på rödlistan är svagt positiv för länet. Det är viktigt att öka brand i skogen samt att utveckla skogsbruket mot större hänsyn på rätt plats.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västmanlands län

I Västmanlands län lever 839 rödlistade arter enligt senaste rödlistan (ArtDatabanken 2015). De flesta av dessa är knutna till miljöer som genomgått stora förändringar under 1900-talet. Om känsliga arter ska finnas kvar i länet, krävs såväl större hänsyn hos verksamhetsutövare som specialinsatser.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

Den biologiska mångfalden är hotad. Havet drabbas av övergödning och fisket är sällan långsiktigt hållbart. Värdefull mark och vatten exploateras, hänsynen brister inom skogs- och jordbruket. Effekter av klimatförändringar är synliga på land och i vatten. Främmande arter sprids och landskapet växer igen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Örebro län

De storskaliga förändringarna i landskapet inom främst skogs- och jordbruk har en fortsatt negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Det är viktigt att regelverket inom näringarna utformas så att biologisk mångfald gynnas. Finansiering från EU blir allt viktigare frö åtgärder inom naturvårdsarbetet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Östergötlands län

Många naturvårdsåtgärder sker i länet och utvecklingen är positiv för några av livsmiljöerna för hotade arter. Trots detta är trenden negativ för många arter och livsmiljöer. Det gäller bland annat arter som lever på gamla träd, död ved och solberoende arter som lever i öppna tallskogar och i torra betesmarker.

Når vi målet i ditt län?