God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Regionala miljömål

15. God bebyggd miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Städer och tätorter vid södra kusten växer medan allt fler flyttar ifrån mindre orter, framför allt i den norra delen av länet. Expansionen medför ökade anspråk på bevarandeintressen vilket orsakar konflikter.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Dalarnas län

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Tillämpning och styrmedel går att förbättra inom flera områden. Medvetenheten om behovet av hållbar transport- och bebyggelsestruktur med mera ökar, men får inte alltid genomslag i planeringen. God samverkan finns inom flera områden.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gotlands län

Arbetet med planeringunderlag och styrdokument går fortsatt framåt, men den glesa bebyggelsestrukturen gör att satsningar på kollektivtrafik och minskat bilberoende fortsatt är en utmaning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gävleborgs län

Det återstår mycket arbete för att nå en god bebyggd miljö. Viktiga insatser görs dock för att skapa förutsättningar för en hållbar bebyggelsestruktur, goda inomhusmiljöer samt god hushållning med energi och naturresurser. Ett hinder på vägen är troligen fokuseringen på antalet nya bostäder idag istället för en god bebyggd miljö.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

Delar av målet har alltid varit ledstjärna i samhällsplaneringen. Utmaningen är att göra bra avvägningar så att värdena i den byggda miljön bevaras och utvecklas. För att nå målet behövs bland annat ökade insatser för god arkitektur, samt skydd av tätortsnära grönområden och kulturvärden.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jämtlands län

Trenden är positiv och flera åtgärder i länet bidrar till att uppfylla preciseringarna inom målet. En ökad medvetenhet kring klimatanpassning, vattenförvaltning, transportfrågor med mera syns i de mest aktuella kommunala översiktsplanerna. Målet bedöms dock inte kunna nås med aktuella styrmedel.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jönköpings län

Många kommuner har tagit fram planeringsunderlag, men många strategier saknas fortfarande i flera kommuner. Arbetet med identifiering av bebyggelsens kulturhistoriska värden pågår. Antalet personer som störs av trafikbuller ökar i länet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kalmar län

Målet är svårt att bedöma eftersom det är brett och komplext. Fler och uppdaterade planeringsunderlag, ökad samverkan i länet och tvärsektoriella utbildningsinsatser krävs för att nå målet.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Kronobergs län

Befolkningen fortsätter att öka i Växjö stad medan länets mindre tätorter och landsbygd tappar befolkning. Tillgängligheten till service har minskat. Nya järnvägsstationer på mindre orter möjliggör pendling med tåg. Arbetet med fördjupning av riksintressen för kulturmiljö fortsätter.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Norrbottens län

Bostadsbristen och den demografiska utvecklingen är allvarliga hot mot en god bebyggd miljö i stora delar av länet. Andra problem är att kulturmiljövärden och övriga stadsbyggnadsvärden ofta påverkas negativt i tätorterna. Målet nås inte men utvecklingen är positiv.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Skåne är ett landskap med många unika kvaliteter. Utmaningen är att göra goda avvägningar i den fysiska planeringen så att värdena i den byggda miljön samt i landskapet bibehålls, den goda åkermarken bevaras och samhället i stort ställs om för att möta ett förändrat klimat.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Stockholms län

Befolkningstillväxten i länet medför ett stort behov av att bygga bostäder. En utmaning är att bygga den täta, tillgängliga och hälsosamma staden med frisk luft, god inom- och utomhusmiljö och grönområden. Stor förtätningspotential finns inom tunnelbanans förorter, men kapaciteten i infrastrukturen saknas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Södermanlands län

Utvecklingen i miljön är positiv, men det är långt kvar till målet. Utmaningarna ser olika ut i kommunerna. Planeringen behöver inriktas på att skapa transportsnåla samhällen. Avfallsmängderna behöver minska. Dåliga inomhusmiljöer finns. Kunskapsunderlag om kulturmiljöer behöver uppdateras.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Åtgärder som har genomförts under de senaste åren har ännu inte fått genomslag på utvecklingstrenden för miljötillståndet, men åtgärdsarbete pågår och ytterligare åtgärdsbehov är identifierade.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Värmlands län

Medvetenheten ökar avseende klimatförändringar, natur- och kulturvärden, transportfrågor men frågorna får inte alltid genomslag i konkreta planärenden. Det är viktigt att ta tillvara de möjligheter som finns i planarbetet. Den sammantagna bedömningen är att det återstår mycket arbete för att nå en God bebyggd miljö.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västerbottens län

Positiva utvecklingstendenser finns inom ett flertal kommuner med ett ökat intresse för översiktlig planering. Stora geografiska skillnader i exploateringstryck, samhällsstruktur och planeringsresurser gör att val av inriktning och förutsättningar för genomförande av åtgärder ser mycket olika ut.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västernorrlands län

Utvecklingen i länet är positiv inom flera områden. Översiktsplaneringen fortsätter drivas av kommunerna och flera nya planeringsunderlag inom bl.a. klimatanpassning, dricksvatten och kulturmiljö har tagits fram. Arbete inom grön infrastruktur pågår.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västmanlands län

Flera insatser görs på kommunal och regional nivå inom områden som påverkar miljömålet positivt. Insatser för att verka i positiv riktning skiljer sig beroende på precisering vilket medför att miljötillståndet varierar mellan olika områden och försvårar möjligheten att uppnå miljömålet som helhet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

För att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö krävs ökade insatser mot buller och dålig inomhusmiljö liksom stärkt samhällsplanering och skyddade tätortsnära grönområden och kulturvärden. Positivt är att initiativ har tagits för att försöka skapa en mer hållbar bebyggelsestruktur inom länet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Örebro län

Viktiga insatser görs i länet för att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsplanering samt god hushållning med energi- och naturresurser. En majoritet av länets kommuner håller på att revidera sina översiktsplaner samt planlägger för nya bebyggelseområden i centrala eller tätortsnära lägen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Östergötlands län

Målet God bebyggd miljö är komplext och svårt att bedöma med dagens kunskap. Bedömningarna av miljökonsekvenser behöver utvecklas och tydligare påverka olika planers slutliga utformning. Kunskapen och samsynen behöver öka när det gäller att hantera målkonflikterna inom miljömålet.

Når vi målet i ditt län?