Ett rikt odlingslandskap. Bild: Tobias Flygar.

Ett rikt odlingslandskap

Regionala miljömål

13. Ett rikt odlingslandskap

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

De viktigaste faktorerna för ett rikt odlingslandskap är aktiva lantbrukare och betande djur. I dag växer betesmarker igen och brukandet av åkrar upphör vilket minskar småbiotoperna, det öppna landskapet och den biologiska mångfalden.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Dalarnas län

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Positiva insatser görs men utvecklingen är negativ. Skötta ängs- och betesmarker minskar, betesdjuren har blivit färre och unika timmerbyggnader förfaller. Jordbrukspolitik, ekonomi, kunskap och andra markanvändningsanspråk avgör utvecklingen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gotlands län

Trenden för miljömålet är fortsatt negativ. Det är heller inte i år möjligt att få fram jämförbar statistik från Jordbruksverkets IT-system. De fältbesök som görs med koppling till miljöersättningen visar dock på att skötseln i form av bete, slåtter och underhållsröjningar på många håll har kommit efter tidsplanen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gävleborgs län

Det största hotet mot Gävleborgs öppna odlingslandskap är det minskande antalet produktionsdjur och lantbruksföretag. Utvecklingen i stort är negativ då åkrar, ängar, naturbetesmarker och fäbodmiljöer sakta men säkert växer igen. Med mer resurser kan vi fortfarande vända trenden.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

Strukturförändringar av jordbruksföretagen ger färre och större företag och koncentrerar djurhållningen till slättbygden. Det innebär att skötsel av artrika men lågavkastande gräsmarker i hela länet uteblir. Arealen jordbruksmark har sjunkit något det senaste året (1).
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jämtlands län

Att uppnå miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap i Jämtlands län är en svår utmaning. Igenväxning hotar som följd av ett minskande antal betesdjur och skötseln av värdefulla natur- och kulturmiljöer minskar, vilket medför att utvecklingen går åt fel håll. Dock kan ett visst trendbrott skönjas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jönköpings län

Jordbruksmarkens tillstånd är överlag bra. Utvecklingen för den biologiska mångfalden och de kulturhistoriska värdena är negativ och här behövs fler insatser. För att vi även framöver ska ha ett aktivt jordbruk behöver lönsamheten öka.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kalmar län

Attityden till odlingslandskapet måste förändras. Medvetenheten om sambanden mellan jordbruk och livsmiljö, livsmedel och konsumtion måste öka för att skapa betalningsvilja dels för lokala och ekologiska produkter, dels för odlingslandskapets natur- och kulturvärden.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kronobergs län

Arealen åkermark fortsätter att minska i länet. Även arealen betesmark- och slåtterängar antas ha en fortsatt negativ trend. Höga natur- och kulturhistoriska värden riskerar att försvinna tillsammans med ett variationsrikt odlingslandskap, särskilt i skogsbygden.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Norrbottens län

Det blir färre jordbruksföretag i länet och medelåldern bland lantbrukarna är hög. Arealen åker- och betesmark minskar bland annat beroende på att mjölkproducenterna blir färre. Däremot ökar arealen slåttermark i form av slåttermyrar. Norrbotten är det län som har näst störst areal slåttermark i landet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Den totala åkerarealen har under längre tid minskat på grund av rationalisering och tätortsutbyggnad. Antalet småbiotoper och landskapselement har minskat liksom arealen betesmarker och slåtterängar. Det krävs samverkande insatser för landsbygdsutveckling för att stoppa den negativa trenden.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Stockholms län

Arealen brukad mark minskar långsamt. Den allvarligaste förlusten av biologisk mångfald sker i odlingslandskapet. Markerna behöver betas så att igenväxningen hejdas, förutsättningarna för ett hållbart och bärkraftigt jordbruk stärkas och jordbruksmarken bevaras vid exploatering för vägar och bostäder.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Södermanlands län

Ett aktivt, konkurrenskraftigt jordbruk är avgörande för att bibehålla kulturmiljöer och biologisk mångfald samt upprätthålla odlingslandskapets ekosystemtjänster. Det finns både positiva och negativa trender för målet. Arealen åkermark minskar men arealen betesmark ökar svagt. Fler arter knutna till odlingslandskapet är rödlista
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

En grundläggande förutsättning för att miljömålet ska kunna uppfyllas är att det finns aktiva lantbrukare i länet. Informationssatsningar samt fortsatt uppmuntrande av det lokala engagemanget för naturvård och friluftsliv är viktiga.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Värmlands län

Nedläggning av jordbruksmark och minskad djurhållning försvårar möjligheten att nå miljökvalitetsmålet. Miljöer restaureras men inte i tillräcklig omfattning för att målet ska nås. Arbete pågår för att minska jordbrukets miljöpåverkan, bland annat genom förbättrad markstruktur.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västerbottens län

Västerbotten har en liten andel åkermark. Förutsättningen för ett rikt odlingslandskap är att den arealen bibehålls och helst ökar. Många arter är beroende av ett öppet landskap, hävdade betesmarker och slåtterängar, men också av småbiotoper som stenmurar, öppna diken, odlingsrösen med mera.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västernorrlands län

Svag lönsamhet för länets jordbruk är den stora anledningen till att den brukade arealen jordbruksmark i länet minskar. För att stärka jordbrukssektorn anordnas aktiviteter utifrån den regionala livsmedelsstrategi som visar utvecklingspotentialen för det gröna näringslivets olika delar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västmanlands län

Betesmarkerna fortsätter minska sedan nya tidens toppår 2005. Slåtterängsarealen har stabiliserats på en biologiskt och historiskt alldeles för blygsam nivå. Underhållet av landsbygdens kulturhistoriska byggnadsbestånd uppväger inte förfallet. Utvecklingen i miljön är negativ.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

Odlingslandskapets natur- och kulturvärden och landskapets variation minskar liksom arealen åkermark. För att nå målet krävs förbättrad skötsel av natur- och kulturvärden, höjning av den generella miljöhänsynen inom lantbruket samt att hänsyn tas till åkermarkens värden vid exploatering.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Örebro län

I Örebro län finns ungefär 112 tusen ha jordbruksmark år 2017. Ca 18 procent av jordbruksmarken användes för ekologisk produktion. En utmaning under kommande år blir att upprätthålla en bärkraftig jordbrukssektor som klarar att hantera de miljöinvesteringar som behövs för att nå miljömålet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Östergötlands län

Jordbruksmarken har idag ingen skyddsstatus och det finns i dagsläget inga styrmedel för att kunna skydda den mot exploatering. Den biologiska mångfalden i betesmarker och andra marker påverkas bland annat negativt av att stödsystemen inte är anpassade efter regionala förutsättningar.

Når vi målet i ditt län?