Miljömålssystemets historia

Historik

miljohot-415x34px

1991 fastställde riksdagen mål för hela miljöpolitiken för första gången: att skydda människors hälsa, bevara den biologiska mångfalden, hushålla med uttaget av naturresurser så att de kan utnyttjas långsiktigt samt skydda natur- och kulturlandskap. Naturvårdsverket strukturerade arbetet för att nå miljöpolitikens mål utifrån 13 miljöhot, se illustrationerna av dem ovan:

 • Klimatpåverkande gaser
 • Uttunning av ozonskiktet
 • Försurning av mark och vatten
 • Fotokemiska oxidanter/marknära ozon
 • Tätorternas luftföroreningar och buller
 • Övergödning av mark och vatten
 • Påverkan genom metaller
 • Påverkan av organiska miljögifter
 • Introduktion och spridning av främmande organismer
 • Nyttjandet av mark och vatten som produktions- och försörjningsresurs
 • Exploatering av mark och vatten för bebyggelse, anläggningar och infrastruktur
 • Anspråk mot särskilt värdefulla områden
 • Brutna kretslopp, avfall och miljöfarliga restprodukter.

Den 28 april 1999 fastställde riksdagen de 15 första nationella miljökvalitetsmålen som finns kvar än idag. Syftet med miljökvalitetsmålens införande var att tydliggöra den miljömässiga dimensionen i begreppet hållbar utveckling.