Sveriges miljömål

Kontaktpersoner


Kontaktpersoner för respektive miljökvalitetsmål


Begränsad klimatpåverkan

Pelle Boberg och Oskar Larsson, Naturvårdsverket
pelle.boberg@naturvardsverket.se, 010-698 13 20
oskar.larsson@naturvardsverket.se, 010-698 10 33

Frisk luft

Liselotte Säll och Leif Holmberg, Naturvårdsverket
liselotte.sall@naturvardsverket.se, 010-698 13 02
leif.holmberg@naturvardsverket.se, 010-698 15 96

Bara naturlig försurning

Salar Valinia och Leif Holmberg, Naturvårdsverket
salar.valinia@naturvardsverket.se, 010-698 14 65
leif.holmberg@naturvardsverket.se, 010-698 15 96

Giftfri miljö

Petra Ekblom, Kemikalieinspektionen
petra.ekblom@kemi.se, 08-519 413 72

Skyddande ozonskikt

Lars Klintwall och Oskar Larsson, Naturvårdsverket
lars.klintwall@naturvardsverket.se, 010-698 12 82
oskar.larsson@naturvardsverket, 010-698 10 33

Säker strålmiljö

Lena Mathiasson, Strålsäkerhetsmyndigheten
Lena.Mathiasson@ssm.se, 08-799 41 36

Ingen övergödning

Emmelie Johansson, Havs- och vattenmyndigheten
emmelie.johansson@havochvatten.se, 010-698 61 66, 076-538 61 66

Levande sjöar och vattendrag

Therese Elfström, Havs- och vattenmyndigheten
therese.elfstrom@havochvatten.se, 010-698 61 72

Grundvatten av god kvalitet

Lars-Ove Lång, Sveriges geologiska undersökning
lars-ove.lang@sgu.se, 031-708 26 60

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Maria Samuelsson, Havs- och vattenmyndigheten
maria.samuelsson@havochvatten.se, 010-698 69 20, 0765-38 62 20

Myllrande våtmarker

Susann Östergård, Naturvårdsverket
Susann.ostergard@naturvardsverket.se, 010-698 11 05

Levande skogar

Jimmy Lundblad och Camilla Andersson, Skogsstyrelsen
jimmy.lundblad@skogsstyrelsen.se, 036-35 94 61
camilla.andersson@skogsstyrelsen.se, 0650-377 90

Ett rikt jordbrukslandskap

Johan Wallander, Jordbruksverket
johan.wallander@jordbruksverket.se, 036-15 57 19

Storslagen fjällmiljö

Ola Inghe och Susann Östergård, Naturvårdsverket
ola.inghe@naturvardsverket.se, 010-698 15 85
susann.ostergard@naturvardsverket.se, 010-698 11 05

God bebyggd miljö

Isabelle Ripa, Boverket
isabelle.ripa@boverket.se, 0455-35 30 00

Ett rikt växt- och djurliv

Lena Svärd och Susann Östergård, Naturvårdsverket
lena.svard@naturvardsverket.se, 010-698 12 65
susann.ostergard@naturvardsverket.se, 010-698 11 05

Kontaktpersoner för etappmål

Klimat (5 etappmål)

Pelle Boberg och Oskar Larsson, Naturvårdsverket
pelle.boberg@naturvardsverket.se, 010-698 13 20
oskar.larsson@naturvardsverket.se, 010-698 10 33

Luftföroreningar (3 etappmål)

Leif Holmberg, Naturvårdsverket
leif.holmberg@naturvardsverket.se, 010-698 15 96

Biologisk mångfald (7 etappmål)

Hannah Östergård, Susann Östergård, Maano Aunapuu och Mark Marissink, Naturvårdsverket
Hannah.ostergard@naturvardsverket.se, 010-698 16 81 susann.ostergard@naturvardsverket.se, 010-698 11 05 maano.aunapuu@naturvardsverket.se, 010-698 13 75 mark.marissink@naturvardsverket.se, 010-698 13 34

Biologisk mångfald/skog (3 etappmål)

Jimmy Lundblad, Skogsstyrelsen
jimmy.lundblad@skogsstyrelsen.se, 036-35 94 61

Avfall (2 etappmål)

Ida Adolfsson och Jon Engström, Naturvårdsverket Ida.adolfsson@naturvardsverket.se, 010-698 13 31 Jon.engstrom@naturvardsverket.se, 010-698 11 71

Farliga ämnen (8 etappmål)

Petra Ekblom, Kemikalieinspektionen
petra.ekblom@kemi.se, 08-519 413 72

Länsstyrelsen

Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet, Rus

Magnus Eriksson, Rus
magnus.eriksson@lansstyrelsen.se, 010-225 02 80

Kontaktpersoner på länsstyrelserna

Kontaktperson för den årliga uppföljningen av miljömålen

Hans Wrådhe, Naturvårdsverket
hans.wradhe@naturvardsverket.se, 010-698 11 80

Kontaktperson för den fördjupade utvärderingen av miljömålen

Martin Påhlman, Naturvårdsverket
martin.pahlman@naturvardsverket.se, 010-698 14 29