Sveriges miljömål

Uppföljning med indikatorer

Indikatorerna som presenteras på miljömål.se och sverigesmiljömål.se visar förändringar för faktorer som är viktiga för uppföljningen av Sveriges miljömål. Indikatorerna har valts ut av de miljömålsansvariga myndigheterna.

Indikatorerna ska:

  • följa upp resultatet av miljömålsarbetet
  • visa om miljöarbetet går i rätt riktning och i rätt takt
  • visa hur miljön mår
  • ge underlag för åtgärder och beslut.

Vad är en indikator?

Indikatorn är ett hjälpmedel som förmedlar information om miljöutvecklingen och ger hjälp i uppföljning och utvärdering.

Den nationella och regionala miljöövervakningen ger dataunderlag till många av indikatorerna. På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om miljöövervakningen. 

Indikatorerna på miljömål.se och sverigesmiljömål.se

Indikatorpresentationerna på miljömål.se och sverigesmiljömål.se är ett gemensamt uppföljningssystem som innefattar nationell och regional miljömålsuppföljning. Miljömålsansvariga myndigheter svarar för innehållet i presentationerna. I dag innefattar systemet mestadels indikatorer med nationell och regional upplösning men tanken är att även den kommunala nivån ska ingå i så stor utsträckning som möjligt. Indikatorerna här på miljömål.se har för det mesta data från både nationell och regional nivå. På webbplatsen sverigesmiljömål.se visas ytterligare ett hundratal utvalda indikatorer med data på enbart nationell nivå.

Indikatortyper

Indikatorerna på miljömål.se och sverigesmiljömål.se tillhör typerna D, P, S, I eller R, enligt en modell som beskriver samspelet mellan samhället och miljön:

  • Driving forces (drivkrafter bakom ett miljöproblem)
  • Pressures (påverkan som orsakar problemet)
  • States (tillstånd i en miljö, på grund av påverkan)
  • Impacts (effekter av problemet)
  • Responses (åtgärder som kan vidtas för att minska eller rätta till problemet)