Bara naturlig försurning. Bild: Tobias Flygar.

Bara naturlig försurning

Metod - Kväveoxidutsläpp

Metod för diagram

Uppgifterna är hämtade från Sveriges rapportering av utsläppsdata till EU, CLRTAP (luftvårdskonventionen) och UNFCCC (FNs klimatkonvention). På Naturvårdsverkets uppdrag har utsläppssiffrorna tagits fram av SMED (Svenska MiljöEmissionsData), ett konsortium där IVL Svenska Miljöinstitutet, SCB (Statistiska centralbyrån) och SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) ingår.
 
Den använda metodiken överensstämmer med riktlinjerna för rapportering av utsläpp enligt EU:s takdirektiv. Detta innebär bland annat att utsläpp av kväveoxider från internationell sjöfart inte ingår i den nationella statistiken utan redovisas separat. Från både inrikes och utrikes flyg ingår utsläpp från start och landning (LTO) men inte från ”Cruise”.

De utsläpp av kväveoxider som redovisas är i huvudsak baserade på officiell svensk statistik från bland annat Energimyndigheten och Vägverket. Data om utsläppen från industrin har sitt ursprung dels i de årliga miljörapporterna till tillsynsmyndigheterna, dels i beräkningar med hjälp av aktivitetsuppgifter och emissionsfaktorer.

Detaljerade beskrivningar av använd metodik finns i Informative Inventory Report.

Metod för karta

Uppgifterna kommer från den årliga rapporteringen som Sverige gör i enlighet med luftvårds- och klimatkonventionerna (CLRTAP repspektive FCCC). Metoden som används är den som föreskrivs enligt konventionerna.

Mer information finns under rubriken föroreningar på Naturvårdsverkets webbplats.

SMED har det svenska datavärdskapet för utsläpp till luft. SMED är förkortning för Svenska MiljöEmissionsData, och är namnet på det konsortium där de tre organisationerna IVL Svenska Miljöinstitutet, SCB (Statistiska centralbyrån) och SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) ingår.

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: