God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Metod - Besvär av inomhusmiljön

Metod för diagram

Våren 1999 skickades en nationell miljöhälsoenkät (NMHE99) ut till 750 personer i varje län. Av de sammanlagt 15 496 personer som enkäten slutligen nådde besvarade 11 233 personer enkäten. Målpopulationen var personer i åldrarna 19–81 år som varit bosatta i Sverige under de senaste fem åren. Svarsfrekvensen var i genomsnitt 72,5 procent och varierade för länen mellan 67 procent och 77 procent. Skillnader i befolkningens storlek mellan länen innebar att svaren vägdes så att svar från en individ i ett län med stor befolkning vägde tyngre än svar från en individ i ett län med liten befolkning.

Åtta år senare, våren 2007, skickades en ny nationell miljöhälsoenkät (NMHE07) ut till totalt 43 905 personer. Målpopulationen var personer i åldrarna 18–80 år som varit bosatta i Sverige under de senaste fem åren. Urvalet gjordes slumpvis inom varje län och bestod av två delar. I den första delen, grundurvalet, valdes 10 500 personer ut. Dessa var jämnt fördelade mellan Sveriges 21 län. Den andra delen bestod av ett förstärkt urval för tio län med sammanlagt 33 405 personer. NMHE 07 besvarades av 25 851 personer, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 59,4 procent av urvalet. Svarsfrekvensen varierade för länen mellan 55 procent och 69 procent. Skillnader i urvalsstorlek mellan länen innebar att svaren vägdes så att ett svar från en individ i ett län med ett litet urval vägde tyngre än svar från en individ i ett län där en relativt sett större andel av befolkningen fick en enkät.

Båda enkäterna innehåller frågor om exponering för olika miljöfaktorer, besvärsupplevelse och hälsotillstånd. NMHE07 är delvis en upprepning av NMHE99. Flera av frågorna i enkäten ligger till grund för hälsorelaterade indikatorer i det nationella miljömålsarbetet. En beskrivning av NMHE99 finns i Miljöhälsorapport 2001 och en beskrivning av NMHE07 finns i Miljöhälsorapport 2009, båda finns tillgängliga på Socialstyrelsens hemsida.

Datakälla
Indikatorn är baserad på svaren i NMHE99 och NMHE07. Resultaten från NMHE99 och NMHE07 för de olika länen finns hos respektive länsstyrelse.

I NMHE99 fanns följande två frågor:

Fråga 30. Har du de senaste 3 månaderna haft något eller några av följande besvär? Fyra av alternativen var:
– Trötthet
– Huvudvärk
– Klåda, sveda, irritation i ögonen
– Irriterad, täppt eller rinnande näsa

Svarsalternativen var följande:
Ja, minst en gång per vecka
Ja, men mer sällan
Nej, aldrig

Om ja, Tror du att det beror på miljön som du vistas i? Två av svarsalternativen var:
– Ja, inomhusmiljön i bostaden.
– Ja, inomhusmiljön på arbetet eller i skolan.

I NMHE07 fanns följande två frågor:

Fråga 21. Har du de senaste 3 månaderna haft något eller några av följande besvär? Fyra av alternativen var:
– Trötthet
– Huvudvärk
– Klåda, sveda, irritation i ögonen
– Irriterad, täppt eller rinnande näsa

Svarsalternativen var följande:
Ja, minst en gång per vecka
Ja, men mer sällan
Nej, aldrig

Om ja, Tror du att det beror på miljön som du vistas i? Två av svarsalternativen var:
– Ja, inomhusmiljön i bostaden.
– Ja, inomhusmiljön på arbetet eller i skolan.

Miljömålsindikatorn är ”ja” om respondenten känt sig besvärad ”minst en gång per vecka”.

Datakvalitet
NMHE99: Resultaten från enkätundersökningen bygger på noggrant utarbetade formulär, stort urval och en mycket god svarsfrekvens. Skevheter i urval och andel svarande i olika grupper har justerats genom kalibrering och vi bedömer att svaren är väl representativa för målbefolkningen (det vill säga alla i åldrarna 19–81 år som varit bosatta i Sverige de senaste fem åren).

NMHE07: Resultaten från enkätundersökningen bygger på noggrant utarbetade formulär, stort urval och en god svarsfrekvens. Skevheter i urval och andel svarande i olika grupper har justerats genom kalibrering och vi bedömer att svaren är väl representativa för målbefolkningen (det vill säga alla i åldrarna 18–80 år som varit bosatta i Sverige de senaste fem åren).

I vissa län är dataunderlaget inte tillräckligt för att beräkna indikatorn. Det kan bero på att förekomsten av besvären inte är så vanliga eller på att för få personer besvarat enkäten. För de län där data inte håller tillräckligt hög kvalitet redovisas inga värden.


Dataleverantör
Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet, enheten för miljöhälsa, Tom Bellander

Metod för karta

Våren 1999 skickades en nationell miljöhälsoenkät (NMHE99) ut till 750 personer i varje län. Av de sammanlagt 15 496 personer som enkäten slutligen nådde besvarade 11 233 personer enkäten. Målpopulationen var personer i åldrarna 19–81 år som varit bosatta i Sverige under de senaste fem åren. Svarsfrekvensen var i genomsnitt 72,5 procent och varierade för länen mellan 67 procent och 77 procent. Skillnader i befolkningens storlek mellan länen innebar att svaren vägdes så att svar från en individ i ett län med stor befolkning vägde tyngre än svar från en individ i ett län med liten befolkning.

Åtta år senare, våren 2007, skickades en ny nationell miljöhälsoenkät (NMHE07) ut till totalt 43 905 personer. Målpopulationen var personer i åldrarna 18–80 år som varit bosatta i Sverige under de senaste fem åren. Urvalet gjordes slumpvis inom varje län och bestod av två delar. I den första delen, grundurvalet, valdes 10 500 personer ut. Dessa var jämnt fördelade mellan Sveriges 21 län. Den andra delen bestod av ett förstärkt urval för tio län med sammanlagt 33 405 personer. NMHE 07 besvarades av 25 851 personer, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 59,4 procent av urvalet. Svarsfrekvensen varierade för länen mellan 55 procent och 69 procent. Skillnader i urvalsstorlek mellan länen innebar att svaren vägdes så att ett svar från en individ i ett län med ett litet urval vägde tyngre än svar från en individ i ett län där en relativt sett större andel av befolkningen fick en enkät.

Båda enkäterna innehåller frågor om exponering för olika miljöfaktorer, besvärsupplevelse och hälsotillstånd. NMHE07 är delvis en upprepning av NMHE99. Flera av frågorna i enkäten ligger till grund för hälsorelaterade indikatorer i det nationella miljömålsarbetet. En beskrivning av NMHE99 finns i Miljöhälsorapport 2001 och en beskrivning av NMHE07 finns i Miljöhälsorapport 2009, båda finns tillgängliga på Socialstyrelsens hemsida.

Datakälla
Indikatorn är baserad på svaren i NMHE99 och NMHE07. Resultaten från NMHE99 och NMHE07 för de olika länen finns hos respektive länsstyrelse.

I NMHE99 fanns följande två frågor:

Fråga 30. Har du de senaste 3 månaderna haft något eller några av följande besvär? Fyra av alternativen var:
– Trötthet
– Huvudvärk
– Klåda, sveda, irritation i ögonen
– Irriterad, täppt eller rinnande näsa

Svarsalternativen var följande:
Ja, minst en gång per vecka
Ja, men mer sällan
Nej, aldrig

Om ja, Tror du att det beror på miljön som du vistas i? Två av svarsalternativen var:
– Ja, inomhusmiljön i bostaden.
- Ja, inomhusmiljön på arbetet eller i skolan.

I NMHE07 fanns följande två frågor:

Fråga 21. Har du de senaste 3 månaderna haft något eller några av följande besvär? Fyra av alternativen var:
– Trötthet
– Huvudvärk
– Klåda, sveda, irritation i ögonen
– Irriterad, täppt eller rinnande näsa

Svarsalternativen var följande:
Ja, minst en gång per vecka
Ja, men mer sällan
Nej, aldrig

Om ja, Tror du att det beror på miljön som du vistas i? Två av svarsalternativen var:
– Ja, inomhusmiljön i bostaden.
– Ja, inomhusmiljön på arbetet eller i skolan.

Miljömålsindikatorn är ”ja” om respondenten känt sig besvärad ”minst en gång per vecka”.

Datakvalitet
NMHE99: Resultaten från enkätundersökningen bygger på noggrant utarbetade formulär, stort urval och en mycket god svarsfrekvens. Skevheter i urval och andel svarande i olika grupper har justerats genom kalibrering och vi bedömer att svaren är väl representativa för målbefolkningen (det vill säga alla i åldrarna 19–81 år som varit bosatta i Sverige de senaste fem åren).

NMHE07: Resultaten från enkätundersökningen bygger på noggrant utarbetade formulär, stort urval och en god svarsfrekvens. Skevheter i urval och andel svarande i olika grupper har justerats genom kalibrering och vi bedömer att svaren är väl representativa för målbefolkningen (det vill säga alla i åldrarna 18–80 år som varit bosatta i Sverige de senaste fem åren).

I vissa län är dataunderlaget inte tillräckligt för att beräkna indikatorn. Det kan bero på att förekomsten av besvären inte är så vanliga eller på att för få personer besvarat enkäten. För de län där data inte håller tillräckligt hög kvalitet redovisas inga värden.


Dataleverantör
Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet, enheten för miljöhälsa, Tom Bellander

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: