Bara naturlig försurning. Bild: Tobias Flygar.

Bara naturlig försurning

Metod - Svaveldioxidutsläpp

Metod för diagram

De utsläppsuppgifter som presenteras på Miljömålsportalen är konsistenta med de nationella data som Sverige rapporterar årligen till FN:s klimat¬konvention (UNFCCC) och UNECE:s konvention om gränsöverskridande luftföroreningar (CLRTAP). Uppgifterna om utsläpp som sker på läns- och kommunnivå grundar sig alltså på det som rapporteras internationellt.

Den geografiska fördelningen av de totalutsläpp som sker i Sverige och som Sverige rapporterar utförs enligt konceptet ”top-down”. Detta innebär att emissioner bryts ner från en nationell eller regional totalemission för att uppnå en högre rumslig upplösning. Metodiken är utvecklad av SMED som har Naturvårdsverkets uppdrag att ta fram allt dataunderlag och tillhörande dokumentation för den internationella rapporteringen. SMED är ett samarbete mellan IVL, SCB, SLU och SMHI.

För de luftföroreningar som finns i form av indikatorer på Miljömålsportalen presenteras totalutsläppet uppdelat på de fem mest relevanta utsläppssektorerna. I grundmaterialet är emissionerna uppdelade i 46 olika sektorer som är insorterade under 8 huvudsektorer. Huvudsektorerna är El och uppvärmning, Industri (energi+processer), Transporter, Produktanvändning, Avfall och avlopp, Internationell luftfart och sjöfart, Jordbruk samt Arbetsmaskiner.

Arbetet med geografisk fördelning av Sveriges utsläpp till luft (totalt 29 ämnen) är sedan 2007 ett årligt projekt. Projektet har ett långsiktigt perspektiv med målsättningen att stegvis förbättra kvaliteten Resultaten för alla sektorer presenteras med samma geografiska upplösning även om kvaliteten varierar. På grund av detta krävs det att användare av dessa emissionsdata går igenom kvalitetsbeskrivningen och bedömer om osäkerheterna är acceptabla för den aktuella tillämpningen de tänkt göra. Det är således viktigt att känna till de osäkerheter som finns för de olika sektorerna, samt att ha en förståelse för hur data är framtagna. 

För de luftföreningar vars utsläpp har stor miljöpåverkan i Sverige är kvaliteten genomgående relativt bra. Det är dessa utsläppsuppgifter som presenteras på Miljömålsportalen som indikatorer. För följande ämnen som enbart kan nås via nationella utsläppsdatabasen är kvaliteten sämre och bör ses som grova uppskattningar: metaller, fluorerade växthusgaser (HFC, PFC, SF6), sot (BC, black carbon), dioxiner, benso(a)pyrén, PAH, PCB samt HCB. 

På grund av sämre tillgång på statistik kan man även förvänta sig att emissioner för 1990 och år 2000 håller lägre kvalitet än emissioner för 2005 och framåt.  

Kvalitetsklassning

Genom årliga retroaktiva omräkningar säkerställs att metodförändringar inte orsakar trendbrott. I vissa fall har dock tillgängliga grunddata (t.ex. statistik) förändrats, vilket kan leda till icke reella trendbrott.  

Osäkerheter i geografisk fördelning har kvalitetsklassats, se tabellen nedan. De sektorer som givits kvalitetsklass 1 bedöms vara tillförlitliga ända ner till kommunnivå. För sektorer i kvalitetsklass 2 bedöms vissa undersektorer inom huvudsektorn vara tillförlitliga på kommunnivå och vissa enbart på länsnivå. Sektorer i kvalitetsklass 3 bör endast hanteras på länsnivå.  

Kvalitetsklassning av huvudsektorer. Betygskala: 1 = bra kvalitet, 2 = vissa osäkerheter, 3 = osäkra resultat. 

Huvudsektor                                              Kvalitetsklass Kvalitetsklass

Nationella      Geografisk

totaler           fördelning

  • El och uppvärmning                         2                    1-2
  • Industri (energi+processer)              1-2                 1-3
  • Transporter                                     2                    1
  • Arbetsmaskiner                               3                    3
  • Produktanvändning                          2                    2                   
  • Avfall och avlopp                             3                    2
  • Jordbruk                                         2                    2
  • Internationell luftfart och sjöfart       2                    2

På RUS hemsida kan man ladda ner Metod- och kvalitetsbeskrivning Geografisk fördelning av emissioner till luft (öppnas i nytt fönster). När det gäller beräkningar av de nationella totalutsläppen för olika sektorer, som till stor del styr noggrannheten även på regional nivå hänvisas till Sveriges nationella inventeringsrapport till FNs klimatkonvention (för växthusgaser) samt till CLRTAP (för övriga ämnen).  

Ämnen som ingår i geografiskt fördelade emissioner grundade på internationell rapportering under 2017.

Växthusgaser

Metaller

Partiklar

Övriga luftföroreningar

CO2 (fossilt)

Pb

PM2.5

NOx

CH4

Cd

PM10

SO2

N2O

Hg

TSP

NH3

HFC

As

Sot (BC)

NMVOC

PFC

Cr

 

CO

SF6

Cu

 

Dioxin

 

Ni

 

benso(a)pyrén

 

Se

 

PAH-4

 

Zn

 

HCB

PCB

 

 

 

 

Utsläpp av alla ovan nämnda ämnen återfinns i den nationella databasen för luftutsläpp. (öppnas i nytt fönster)

Kommundata kan nås via den nationella databasen för luftutsläpp

Via den nationella utsläppsdatabasen ovan finns även uppgifter på kommunnivå. När man använder dessa data bör man läsa om uppgifterna på hemsidan.

 

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av:

Indikatorn följer upp följande regionala miljömål: