Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Metod - Strålnivå i omgivningen

Metod för karta

Redovisade data är baserade på flygmätningar som utfördes 1998. Huvuddelen av Sverige överflögs med ett linjeavstånd av 18 km. De från flygplanet uppmätta värdena har sedan justerats med hjälp av information från de mätningar som utfördes i samband med Tjernobylhaveriet 1986. Värdena som visas i figuren är dessutom kompletterade med noggrannare flygmätningar på en höjd av 30–60 m och med ett linjeavstånd av 200–400 m som utförts 1986 och senare.

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: