Myllrande våtmarker. Bild: Tobias Flygar.

Myllrande våtmarker

Metod - Skydd av våtmarker

Metod för diagram

Dataunderlaget till skyddad areal kommer från VIC-natur som är en databas för att hantera antalet skyddade områden framförallt naturreservat och nationalparker. För mer detaljerad information hänvisas till rapporterna - Kartering av skyddade områden, Kontinuerlig Naturtypskartering. Rapport 5391 december 2004 och Kartering av skyddade områden, Skogstyper i naturreservat och nationalparker, Rapport 5282, Naturvårdsverket.

Förstudie år 2001

2001 gjordes en förstudie med tillståndskartering i skyddad skog inom två testområden: Nationalparken Björnlandet i Västerbotten och naturreservatet Tullgarn i närheten av Trosa. Kontakter med länsstyrelserna för en översiktlig bild av den skyddade naturen togs. Vid karteringen användes sedan satellitdata, IR-flygbilder och kartdata. Utöver en naturtypsindelning karterades även skogliga impediment. De karterade områdena lades in i VIC Natur, Naturvårdsverkets visualiseringsverktyg över Internet. Förstudien visade på möjligheten att på kort tid kartera skyddad natur med satellitdata. Resultatet ger en översiktlig bild över naturtyperna, med fokus på skogen. Karteringen utförs med samma metodik vilket medför att resultatet blir homogent över landet.

Naturtypskarteringen

Under 2002 genomfördes en kartering inom samtliga vid 2001 års utgång befintliga nationalparker och naturreservat. Nedan ges en sammanfattning av arbetet fördelat på ett antal rubriker varav den sista är "Resultat". Under 2003 övergick karteringen i en kontinuerlig fas med löpande kartering av nybildade nationalparker och naturreservat, samt av potentiella framtida sådana områden. Referensmaterial För att definiera karteringsområden användes en skogsmask från kartdata vilken definierar som skog områden med över 25 - 30% krontäckning. Övrigt referensmaterial som användes: flygbilder, skogsvärderingar, nyckelbiotopsinventeringen och Natura 2000-databasen.

Metod

Satellitdata, från 1999 - 2002, användes för en landsomfattande kartering av alla naturreservat och nationalparker nedanför fjällgränsen och innehållande mer än 1 hektar skog. Karteringsobjekt ovanför fjällgränsen tas från den befintliga vegetationskartan. Äldre satellitdata från 1988 - 1990 användes för att skilja hyggen från skogliga impediment, samt för att stärka klassningen av ädellövskog. Satellitdata utgjordes huvudsakligen av Landsat TM/ETM kompletterade med SPOT-data där molnproblem förelåg. En enhetlig metodik har använts över hela området. Karteringen är framförallt inriktad på skogstyper. Övriga naturtyper som ingår har inte någon finare indelning m.a.p. t.ex. våtmarker eller betesmarker. Typytor eller signaturer för respektive skogstyp identifierades i satellitdata. Därefter användes signaturerna i en operatörsstyrd datorbaserad s.k. Maximum Likelihood-klassning. Sedan skapades förändringsbilder för att skilja Ädellövskog från Triviallövskog. M.h.a. den senaste satellitbilden och en s.k. distansbild togs därefter på halvautomatisk väg fram områden utgörande kandidater till att bli skogliga impediment. Efter detta lades klassningen ihop med kartdata. Avslutningsvis gjordes en halvautomatisk genomgång av de områden som karterats som kandidater till att vara skogliga impediment.

Verktyg

Arbetet har i huvudsak utförts m.h.a. rutiner i ERDAS Imagine samt därpå baserade applikationer.

Resultat

Resultatet från karteringen är generaliserat till en minsta karteringsenhet på 0,5 hektar och har kontrollerats för naturreservat och nationalparker av länsstyrelserna, vilka också har markerat de delar av nämnda områden som är formellt skyddade mot skogsbruk. Den resulterande karteringen är inlagd i VIC-natur tillsammans med grunduppgifter för varje område. Skogstyper: -Tallskogar -Granskogar -Barrblandskog -Barrsumpskog -Lövblandade barrskogar -Triviallövskogar -Ädellövskogar -Triviallövskogar med ädellövsinslag -Lövsumpskog -Hygge -Impediment Övriga naturtyper: -Jordbruksmark (åkermark) -Myr -Vatten -Övrigt (inkl. betesmark, berg i dagen, byggnader mm)

Karteringen av naturreservat och nationalparker, existerande vid 2001 års utgång, har omfattat en totalareal av 840 583 hektar innefattande 2035 naturreservat och nationalparker nedanför gränsen för fjällnära skog.

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn följer upp följande regionala miljömål: