God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Metod - Radon i småhus

Metod för diagram

Data har hämtats från Utredningen om radon i bostäder (SOU 2001:7) och redovisar mätningar utförda till och med februari 2000. Uppgifterna har samlats in genom en enkät till kommunerna. Underlaget är inte fullständigt, några kommuner har lämnat enkäten obesvarad, några kommuner har uppgett antal mätningar men inte resultaten. För radon i småhus har antal mätningar rapporterats in från 206 av landets då 288 kommuner. Resultaten har angivits som antal mätningar där radonhalten överstigit 200 respektive 400 bq/m3 luft. Radonhalter högre än 200 bq/m3 har rapporterats in av 180 kommuner. Radonhalter högre än 400 bq/m3 har rapporterats in av 203 kommuner. Antalet radonmätta bostäder i småhus som redovisats uppgår till 215 000 vilket motsvarar 11 % av det totala småhusbeståndet. Observera att diagrammet enbart redovisar genomförda mätningar, vilket eventuellt ger en överrepresentation av höga halter eftersom det mest sannolika är att radonmätningar genomförts där risken för höga radonhalter är stor. Det totala antalet bostäder i småhus och flerbostadshus i varje kommun har hämtats från Statistiska Centralbyråns (SCB) fastighetsregister som är baserat på Folk- och bostadsräkningen 1990 (FoB90) och till SCB inrapporterade förändringar 1991–1998.

Metod för karta

Data har hämtats från Utredningen om radon i bostäder (SOU 2001:7) och redovisar mätningar utförda till och med februari 2000. Uppgifterna har samlats in genom en enkät till kommunerna. Underlaget är inte fullständigt, några kommuner har lämnat enkäten obesvarad, några kommuner har uppgett antal mätningar men inte resultaten. För radon i småhus har antal mätningar rapporterats in från 206 av landets då 288 kommuner. Resultaten har angivits som antal mätningar där radonhalten överstigit 200 respektive 400 bq/m3 luft. Radonhalter högre än 200 bq/m3 har rapporterats in av 180 kommuner. Radonhalter högre än 400 bq/m3 har rapporterats in av 203 kommuner. Antalet radonmätta bostäder i småhus som redovisats uppgår till 215 000 vilket motsvarar 11 % av det totala småhusbeståndet. Observera att diagrammet enbart redovisar genomförda mätningar, vilket eventuellt ger en överrepresentation av höga halter eftersom det mest sannolika är att radonmätningar genomförts där risken för höga radonhalter är stor. Det totala antalet bostäder i småhus och flerbostadshus i varje kommun har hämtats från Statistiska Centralbyråns (SCB) fastighetsregister som är baserat på Folk- och bostadsräkningen 1990 (FoB90) och till SCB inrapporterade förändringar 1991–1998.

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: