Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Fördjupning - Beteenderelaterad UV-exponering

Ett av delmålen i miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö är att antalet årliga hudcancerfall orsakade av ultraviolett strålning år 2020 inte ska vara fler än år 2000. Målet följs för närvarande med två indikatorer: ”Hudcancerfall – malignt melanom” och ”Hudcancerfall – tumör i huden, ej malignt melanom”. Som indikator har antalet årliga hudcancerfall nackdelen att det finns en fördröjning mellan exponering och insjuknande i hudcancer.  Dagens insjuknande återspeglar alltså en exponering för UV-strålning som kan ha inträffat tiotals år tidigare. WHO uppskattar att upp emot 90 procent av all hudcancer är orsakad av UV-strålning. Indikatorn ”UV-strålning”, som finns under miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt, avspeglar den totala tillgängliga exponeringen för UV-strålning men tar inte hänsyn till hur man beter sig i solen, vilket är avgörande för den faktiska exponeringen.  Strålsäkerhetsmyndigheten gör därför, med hjälp av SCB, enkätundersökningar om svenskarnas solvanor. Undersökningarna genomförs årligen med identiska frågor. Ur enkätresultaten beräknas en genomsnittlig exponering (årsdos), dvs den UV-strålning som befolkningen utsätter sig för beroende på sitt beteende. Undersökningarna ger också information om attityder till solande och olika skyddsbeteenden, kunskapnivån om UV-strålning och hudcancer, samt om de kanaler genom vilka information om UV-strålning och hudcancer sprids.

Antalet nya fall av hudcancer fortsätter att öka varje år. Ökningen är nu, räknat på den senaste femårsperioden, knappt 7 procent per år för både malignt melanom och annan malign hudcancer, huvudsakligen skivepitelcancer. Från enkätundersökningarna vet vi att befolkningens kunskaper om hudcancer och solskydd i allmänhet är mycket goda. Ändå är det förvånansvärt få som på allvar iakttar ett fullgott solskyddsbeteende. Den beteenderelaterade exponeringen, årsdosen, vilken kan förväntas påverka hudcancerfrekvensen om något tiotals år, har hittills beräknats för år 2005-2015. Möjligen kan man ana en trend mot minskad exponering.

Resultaten från de årliga enkätundersökningarna redovisas i rapporterna nedan.

Richard Bränström, ”Solvanor i Sverige 2007”, SSI Rapport 2008:19.

Richard Bränström, ”Solvanor i Sverige 2006”, SSI rapport 2007:08.

Katarina Yuen Lasson och Richard Bränström, ”SSI:s återkommande undersökning om sol och utomhusvanor – enkät, UV-exponeringsmodell och analys av data från 2005”,  SSI rapport 2006:05.

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: