Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Fördjupning - Marknära ozon

För att vi ska klara delmålet och det långsiktiga målet för marknära ozon kommer det att krävas ytterligare nationella och internationella åtgärder för att minska utsläppen av kväveoxider och flyktiga organiska kolväten.
Ett viktigt svenskt styrmedel för att nå miljökvalitetsmålet Frisk luft är Miljökvalitetsnormer för utomhusluft.

Miljökvalitetsnormen syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Under 2008 beslutades det om ett reviderat direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa inom unionen.

Viktiga forum för internationellt arbete med utsläppsminskningar är arbetet med EU:s direktiv för utsläppstak och FN:s luftvårdskonvention.

 

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: