Ett rikt odlingslandskap. Bild: Tobias Flygar.

Ett rikt odlingslandskap

Kulturspår i åkermark

Förstoring
Diagram

Procentuell förändring av omfattningen för landskapselement anslutna till miljöersättning jämfört med år 2000.

Förstoring
  • 0 - 10 %
  • 10 - 20 %
  • 20 - 30 %
  • 30 - 40 %
  • > 40 %

Andel av åkermarken som är ansluten till miljöersättningen för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet, år 2013 per län. Nationellt är cirka 20 procent av åkermarken ansluten till miljöersättningen.

Antalet kulturspår i åkermark som sköts minskar

Fornlämningar, odlingsrösen, stenmurar och alléer är exempel på värdefulla kulturbärande landskapselement som ingår i vårt gemensamma historiska arv. Under 1900-talet togs många av de kulturbärande landskapselementen bort på grund av jordbrukets rationalisering. Många av de som är kvar hotas av igenväxning eller förfall.

Miljökvalitetsmålet innebär att vi ska ha en mångfald av natur- och kulturmiljöer och dessa behöver bevaras och synliggöras och det ska finnas förutsättningar för att bevara och utveckla värdena. Landskapet ska vara variationsrikt.

För att uppfylla målet måste landskapselementen skötas vilket har finansierats med ersättning inom landsbygdsprogrammet. I det nya landsbygdsprogrammet (2014-2020) har ersättningen för skötsel av landskapselement tagits bort.  Förändringen bedöms innebära betydligt försämrade möjligheter att nå de delar av Ett rikt odlingslandskap som handlar om kulturmiljön.

I och med att miljöersättningen för natur- och kulturmiljöer försvinner från och med 2014 är det inte längre meningsfullt att uppdatera indikatorn.

 

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: