Bara naturlig försurning. Bild: Tobias Flygar.

Bara naturlig försurning

Kväveoxidutsläpp - Dalarnas län

Förstoring
Diagram

Utsläpp av kväveoxider i länet fördelat på sektorer, exkl. internationell sjöfart på svenska vatten. Mer detaljerad info finns i den nationella databasen för luftutsläpp (öppnas i nytt fönster).

Utsläppen minskar igen

Utsläpp av kväveoxider bidrar till övergödning av naturmiljöer på land och i kustnära hav samt till försurning av mark och vatten. Vidare är kväveoxidutsläppen med och bildar marknära ozon. Utsläppen påverkar också människors hälsa, dels för att höga halter av kvävedioxid förekommer i våra tätorter, dels genom att marknära ozon har allvarliga hälsoeffekter. Merparten av utsläppen av kväveoxider härrör från fordon, främst från tunga fordon men också personbilar och arbetsmaskiner. Även energiförsörjning från förbränningsanläggningar innebär utsläpp av kväveoxider.

Utsläppen av kväveoxider i Dalarna har mer än halverats sedan 1990. Minskningen beror på skärpta avgaskrav på personbilar och tunga fordon. De senaste åren har utsläppen av kväveoxider i Dalarna stabiliserats, men en viss minskning sker igen och 2015 uppgick de till drygt 4 450 ton jämfört med 4 570 ton 2014. Minskningen mellan 2010 och 2015 var knappt 800 ton.

Inom energi- och industrisektorerna finns ett fortsatt intresse av att hitta lösningar för att minska utsläppen av kväveoxider och därigenom minska kostnaderna för den så kallade NOx-avgiften (miljöavgift för utsläpp av kväveoxider).

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: