Bara naturlig försurning. Bild: Tobias Flygar.

Bara naturlig försurning

Kväveoxidutsläpp

Förstoring
Diagram

Svenska utsläpp av kväveoxider till luft.

Sveriges officiella statistik

Förstoring
  • 0–4000 ton
  • 4000–8000 ton
  • 8000–12000 ton
  • 12000–18000 ton
  • > 18000 ton

Totalt utsläpp av kväveoxider 2015. Skillnaden mellan de olika länen beror dels på större trafikmängd i län med större befolkning (Stockholms, Västra Götalands och Skånes län), dels på stora utsläpp från gruv-, stål- och skogsindustri (till exempel Norrbottens län).

 

Utsläppen har halverats sen 1990

Kväveoxider bildas vid förbränning i höga temperaturer. Begreppet kväveoxider (NOX) innefattar både kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2).Kväveoxider bidrar till övergödning och försurning av skog, mark och vatten. Kväveoxider har också negativa hälsoeffekter och påverkar andningsorganen, främst hos känsliga personer med t.ex. astma. Mellan 1990 och 2015 halverades utsläppen av kväveoxider (NOX). År 2015 var utsläppen 129 600 ton.

Utsläppen av kväveoxider från transporter motsvarar cirka 40 procent av de totala utsläppen. Sedan 1990 har utsläppen minskat med två tredjedelar. Den största delen av utsläppen kommer från personbilar och tunga lastbilar Industrin är den sektor som har de näst största utsläppen av kväveoxider. Sektorn svarar för 22 procent av de totala utsläppen, varav ungefär tre fjärdedelar kommer från förbränning inom industrin och resten från industriella processer.

Utsläppen från förbränning har minskat med en dryg tredjedel sedan 1990, mycket tack vare den avgift på utsläpp av kväveoxider som infördes 1992. Utsläppen per producerad energienhet har halverats sedan avgiften infördes. Fjärrvärme har ersatt individuell uppvärmning. Det har medfört att utsläppen av kväveoxid från uppvärmning har minskat med 65 procent sedan 1990.

Arbetsmaskiner inom skogs- och jordbruk, industrin och hushåll står för 16 procent av de totala utsläppen. Utsläppen har minskat med en tredjedel sedan 1990. Utsläppen från arbetsmaskiner i hushållen har blivit tre gånger större under perioden, men står för en mindre andel av utsläppen från arbetsmaskiner.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: