Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Kvävedioxid i luft - Örebro län

Förstoring
Diagram

Kvävedioxidhalt (mikrogram per kubikmeter) som årsmedelvärde i bakgrundsluft i tätorter i länet och i hela landet jämfört med miljökvalitetsmålets precisering. För orter med data endast för vinterhalvår har korrigering till årsmedelvärde gjorts, se Metod. (Trender ska tolkas försiktigt eftersom få och ej alltid samma mätpunkter.)

Förstoring
  • <= 5 mikrogram/m3
  • 6 - 10 mikrogram/m3
  • 11 - 15 mikrogramg/m3
  • 16 - 20 mikrogram/m3
  • > 20 mikrogram/m3

Tätorter där mätningar av kvävedoxid år 2013 redovisas. För de orter som har mätningar ett eller flera år under 1990 - 2013 finns diagram. Välj ort i rullistan.

Överlag halter under målnivåerna

Luftföroreningar i tätorter är ett betydande hälsoproblem. De orsakar en ökad risk för cancer, hjärt- och lungsjukdomar, men ger även skador på växter, kulturföremål och vissa material.

Skärpta avgaskrav på motorfordon medförde att halterna av kvävedioxid i tätortsluften minskade under 1990-talet. I landet som helhet har denna positiva trend avtagit och planat ut.

Höga halter av kvävedioxid är vanligast nära stora trafikleder och i trånga gaturum. Vissa väderförhållanden, främst inversion, och om vägtrafiken ökar påverkar också negativt.

För de senaste åren finns enbart värden från Örebro. Halten för år 2010 var 13,7 mikrogram per kubikmeter som årsmedelvärde. Mätningar påbörjades igen 2013 och årsmedlet var 14,6 mikrogram per kubikmeter. Värdena representerar bakgrundsmiljön i tätorter och återspeglar därmed vad boende normalt utsätts för. Under vinterhalvåret kan halterna vid vissa tillfällen (episoder av kraftig inversion) vara betydligt högre. Örebro kommuns mätningar i bakgrund och gaturum visar att miljömålet nås förnärvarande.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: