Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Kvävedioxid i luft

Förstoring
Diagram

Kvävedioxidhalt (mikrogram per kubikmeter) som årsmedelvärde i bakgrundsluft i en svensk medeltätort jämfört med miljökvalitetsmålets precisering. I de fall mätningar inte gjorts under hela året har korrigering till årsmedelvärde gjorts, se Metod.

Förstoring
  • <= 5 mikrogram/m3
  • 6 - 10 mikrogram/m3
  • 11 - 15 mikrogram/m3
  • 16 - 20 mikrogram/m3
  • > 21 mikrogram/m3

Kvävedioxidhalt per län 2013.

Denna indikator ses för tillfället över och kan förändras/strykas. För aktuella data, se följande länkar på Naturvårdsverkets webbplats:

Problem i större tätorter

Kvävedioxid bildas vid all typ av förbränning. För de flesta tätorter är biltrafiken den största utsläppskällan. Andra källor som energianvändning, energiproduktion, arbetsmaskiner och sjöfart kan också ge betydande bidrag till halterna av kvävedioxid. Halten av kvävedioxid i luft används ofta som en indikator för utsläpp av olika luftföroreningar som kommer från biltrafiken.

Förhöjda halter av kvävedioxid kan ge negativa effekter på både hälsa och miljö. Dagar med förhöjda halter av kvävedioxid kan till exempel förvärra för dem som redan har astma eller lungproblem. Nyare data pekar även på effekter på hälsan av kvävedioxid vid halter som ofta förekommer i våra tätorter vid längre tids exponering, bland annat hos barn. Nedfallet av kväveföreningar orsakar försurning och övergödning i naturen. Kvävedioxid deltar även i bildandet av marknära ozon, som i sin tur kan ge effekter på hälsa och miljö.

Halterna överskrider frekvent miljömålet i gatumiljön i landets större och medelstora städer, i storstäderna även i urban bakgrundsmiljö. Observera att diagrammet enbart visar mätningar i urban bakgrund.

Kvävedioxidhalterna i luft minskade i svenska tätorter fram till slutet av 1990-talet, framför allt genom förbättrad avgasrening för bilar. Denna positiva trend har dock avtagit.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: