Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Konsumenttillgängliga kemiska produkter

Förstoring
Diagram

Antal konsumenttillgängliga kemiska produkter som är klassificerade som hälsofarliga respektive som inte är klassificerade som hälsofarliga.

Hälsofarliga konsumenttillgängliga kemiska produkter ökar

Alla exponeras dagligdags för hälsofarliga konsumenttillgängliga kemiska produkter, till exempel rengöringsmedel, färger och bränslen. I preciseringarna till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ingår bl.a. att den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte ska vara skadlig för människor eller den biologiska mångfalden. Den sammanlagda exponeringen är mycket komplex och svårbedömd vilket manar till försiktighetstänkande och till att generellt sträva efter att kontinuerligt minska exponering och risker. I linje med detta bör antalet konsumenttillgängliga kemiska produkter som är hälsofarliga minska.

År 2016 var ca 8 100 av de ca 19 900 kemiska produkter som är konsumenttillgängliga klassificerade som hälsofarliga.

Under tidsperioden en bit in på 1990-talet fram till omkring 2006 har antalet konsumenttillgängliga kemiska produkter som är hälsofarliga inte förändrats påtagligt. På senare tid kan man dock se en tydlig ökning. Antalet produkter som inte är klassificerade som hälsofarliga ökar under hela tidsperioden. Tidigare minskade således den andel av de konsumenttillgängliga kemiska produkterna som är hälsofarliga relativt markant. Den minskningen har dock under den senare tidsperioden från 2006 och framåt avstannat och de senaste åren övergått i en ökning.

Dagens utveckling för antalet konsumenttillgängliga hälsofarliga kemiska produkter går således inte i rätt riktning, även om det varit positivt att andelen hälsofarliga har minskat sett över hela perioden. Det behövs ytterligare åtgärder för att minska antalet hälsofarliga konsumenttillgängliga kemiska produkter.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: