Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Flyktiga organiska ämnen

Förstoring
Diagram

Utsläpp av flyktiga organiska ämnen i Sverige.

Sveriges officiella statistik

Förstoring
  • 0–3000 ton
  • 3000–6000 ton
  • 6000–9000 ton
  • 9000–12000 ton
  • > 12000 ton

Totalt utsläpp av flyktiga organiska ämnen i Sverige 2015. Skillnaden mellan utsläpp i olika län beror mest på befolkningsmängden eftersom en stor del av utsläppen är från transporter och lösningsmedelsanvändning. Utsläppen från arbetsmaskiner är också stora i de län som har mycket skog och tung industri.

 

Utsläppen har minskat halverats sedan 1990

Flyktiga organiska ämnen (NMVOC), kan bildas vid ofullständig förbränning, men de kan även komma från till exempel lösningsmedel som dunstar eller från bensinångor. En del flyktiga organiska ämnen används som lösningsmedel vid industriella processer, samt för färg och lack. I närvaro av soljus bildar de tillsammans med kväveoxider marknära ozon.

De totala utsläppen av flyktiga organiska föreningar i Sverige år 2015 var 163 900 ton. Sedan 1990 har utsläppen minskat med 50 procent.

Den största källan för utsläpp av flyktiga organiska föreningar är avdunstning från lösningsmedel inom sektorn produktanvändning, som svarar för 35 procent av de totala utsläppen.

Jordbruket bidrar med 19 procent av utsläppen av flyktiga organiska föreningar. Den största källan är gödsel och odlingsmark. Industrin bidrar med i stort sett lika mycket. Raffinaderierna är då den största industriella utsläppskällan.

Sedan 1990 svarar transporter för den största minskningen av utsläpp av flyktiga organiska ämnen. Minskningen är 82 procent och beror framförallt på att nya avgaskrav införts. Dessutom har utsläppen från bensinpumpar minskat med 98 procent sedan 1990, och har nästan helt upphört.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: