Myllrande våtmarker. Bild: Tobias Flygar.

Myllrande våtmarker

Anlagda våtmarker

Förstoring
Diagram

Areal våtmarker som är anlagda, restaurerade och har skötselersättning från jordbruksstöd.

Förstoring
  • 0 - 75 ha
  • 75 - 150 ha
  • 150 - 225 ha
  • 225 - 300 ha
  • > 300 ha

Total areal våtmarker med EU:s jordbruksstöd, LIP och övrigt fördelat på län mellan åren 2000 och 2011.

Fler våtmarker behöver anläggas

Våtmarker behöver återskapas i odlingslandskapet för att öka biologisk mångfald. Våtmarker fungerar också som näringsfällor och bevara landskapets kulturmiljövärden. De är också viktiga för rekreation, flödesutjämning och fiskevård.

Från 2000 fram till 2011 har cirka 5700 hektar våtmarker anlagts eller restaurerats i odlingslandskapet. Största delen av dessa är anlagda med medel från landsbygdsprogrammet. I denna areal räknas även restaurering av våta slåtter- och betesmarker in.

Huvuddelen av de våtmarker som anlagts eller restaurerats har finansierats genom landsbygdsprogrammet.  Stödperioden 2000-2006 betalades ersättning om 164,3 miljoner kronor ut för anläggning av våtmarker inom EU:s Miljö- och landsbygdsprogram (LBU). Under perioden 2007-2011 har cirka 150 miljoner kronor betalats ut till anläggning och restaurering av våtmarker från landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013.

Under 2000- 2006 anlades och restaurerades i storleksordningen 2 000 ha våtmarker inom satsningen på lokala investeringsprogram (LIP), däribland några större fågelsjöar, småvatten och våta ängar. Denna areal återspeglas inte i indikatorn, eftersom LIP-projekten ofta omfattar flera naturtyper och det går inte att få fram exakta uppgifter om arealen anlagda och restaurerade våtmarker.

Återställning av våtmarker har även finansierats av bland annat Svensk våtmarksfond, Världsnaturfonden WWF och EU:s Life-fond. Därutöver har den lokala naturvårdssatsningen (LONA) 2004-2006 varit betydelsefull. Under 2010 kan kommuner åter söka LONA-bidrag och våtmarksåtgärder kan även ingå i lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), vilket ger förutsättningar för att nå delmålet på längre sikt.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: