Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Klorid i grundvattnet - Västra Götalands län

Förstoring
Diagram

Grundvattentäkter i DGV (SGU:s grundvattendatabas) uppdelat på år och olika kloridhalter.

För tidigt att göra en utvärdering

Användningen av vägsalt kan påverka grundvattnet och därmed vattenförsörjningen negativt. Förhöjda kloridhalter kan bl.a. ge korrosion på ledningar och vatteninstallationer samt ge vattnet salt smak.

I områden under högsta kustlinjen eller i kustområden kan kloridhalterna vara naturligt högre. Bakgrundsvärden för klorid i landets olika delar anges i Svealand och Norrland till 5 mg/l och i Götaland till 20 mg/l. Utöver vägsalt kan även lakvatten från avfallsdeponier och läckande avloppsledningar ge förhöjda kloridhalter.

I Västra Götaland gjordes kloridanalyser av prover från 44 kommunala grundvattentäkter under perioden 2006 – 2008. Av dessa hade 6 stycken förhöjda kloridhalter över 50mg/l, som är Livsmedelverkets gränsvärde för dricksvatten som är "tjänligt med anmärkning". Eftersom det finns totalt 161 kommunala grundvattentäkter registrerade i SGU:s vattentäktsarkiv (DGV) så är andelen med kloridanalyser på råvattnet för litet för att dra några slutsatser från. 

För att värdera utvecklingen av kloridhalterna i länets grundvattentäkter behövs ett bättre underlag, det vore därför värdefullt om fler kommunala vattenverk analyserade sitt råvatten.

Med hjälp av denna indikator och indikatorn Vägsaltsanvändning ska påverkan på grundvattnet kunna följas genom att ökningar och minskningar av kloridhalter i grundvattnet kan jämföras med användningen av vägsalt.

Förhöjda kloridhalter i en grundvattentäkt kan visa på påverkan från vägsalt på grundvattnet och kan därför också ses som ett spårämne som visar att även andra vägrelaterade föroreningar kan nå grundvattentäkten till exempel vid en olycka.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn följer upp följande regionala miljömål: