Skyddande ozonskikt. Bild: Tobias Flygar.

Skyddande ozonskikt

Nationella utsläpp av CFC

Förstoring
Diagram

Utsläpp av det ozonnedbrytande ämnet CFC från olika produktgrupper under åren 1990 till 2016

De nationella utsläppen av CFC har minskat med drygt 90 procent jämfört med 1990. Fortsatt internationellt arbete samt nationellt omhändertagande av isolering som innehåller CFC i rivningsavfall är viktigt.

Problem/syfte
På 1970-talet upptäckte man att kemikalier som innehöll klor, främst klorfluorkarboner (CFC), bröt ner ozon. Man insåg snabbt att om utsläppen inte minskade snabbt skulle ozonskiktet som skyddar mot farlig UV-strålning tunnas ut.

Nuläge
Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen är svåra att beräkna men bedöms år 2017 ha uppgått till ca 132 ton (CFC). År 2020 bedöms utsläppen vara cirka 124 ton (CFC). Utsläppen sker i dag främst som läckage från varor och produkter där ämnena används i isoleringsmaterial eller som köldmedier. I en rapport, som tagits fram på uppdrag av Naturvårdsverket, görs bedömningen att så mycket som 90 procent av CFC från isoleringsmaterial i Sverige, inte tas om hand vid rivning och ombyggnationer.

Trend
Stora utsläpp av CFC skedde under 1980-talet innan regleringen av användningen trädde i kraft. Utsläppen bestod till stor del av direkta utsläpp från hantering och industriell verksamhet. Även köldmediehanteringen gav upphov till stora utsläpp. Utsläppen minskade mycket kraftigt mellan 1988 och 1990, beroende på införda regleringar som medförde en snabb minskning av användningen av CFC. Den största källan till utsläpp av CFC är i framtiden isolerplast av olika slag. Storleken och effekten på ozonskiktet av de nationella utsläppen av andra ozonnedbrytande ämnen är marginella i jämförelse med utsläppen av CFC. År 1990 var de totala utsläppen av CFC ca 1 400 ton vilket innebär att utsläppen fram till 2017 bedöms ha minskat med drygt 90 procent.

Värdering
Det är främst internationellt som Sverige idag behöver verka för att minska de totala utsläppen av ozonnedbrytande ämnen. Detta görs genom att, inom ramen för Montrealprotokollet och EU, påverka andra länder att övergå till miljövänligare alternativ i de verksamheter som fortfarande använder ozonnedbrytande ämnen. Genom att kunna visa på ett verkningsfullt, praktisk och kostnadseffektivt nationellt åtgärdsarbete ökar vår trovärdighet samt möjligheterna att få gehör i internationella sammanhang.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: