Ett rikt odlingslandskap. Bild: Tobias Flygar.

Ett rikt odlingslandskap

Slåtterängar

Förstoring
Diagram

Areal slåtteräng ansluten till miljöersättning åren 2000 till 2014.

Förstoring
  • <= 0 %
  • 0 - 40 %
  • 40 - 80 %
  • 80 - 120 %
  • > 120 %

Förändring mellan åren 2000 och 2014 av total areal slåtteräng med miljöersättning, per län.

Arealen slåtterängar ökar långsamt?

Slåtterängar och betesmarker hyser en stor del av odlingslandskapets natur- och kulturvärden. Bara en bråkdel av de ängar som fanns vid sekelskiftet 1900 finns kvar i dag, som en följd av jordbrukets rationalisering. Enligt miljökvalitetsmålet ska odlingslandskapet vara öppet och variationsrikt med betydande inslag av ängar och de biologiska värdena och kulturmiljövärdena ska bevaras eller förstärkas. Slåtterängar kräver skötsel, i första hand i form av slåtter, för att behålla sina värden och till detta ges miljöersättning.

Arealen slåtteräng som sköts inom miljöersättningen har nästan fördubblats sedan år 2000. Det finns indikationer på att omfattande arealer sköts utanför miljöersättningen. Bedömningen är att arealen slåtteräng kan öka ytterligare om fler åtgärder sätts in. Det är dock osäkert hur markernas värden utvecklas. År 2006 startade ett uppföljningsprogram som framöver ska ge svar på detta.

Restaureringsinsatser som utvecklar markernas värden är ibland nödvändiga. Fler marker kan då också skötas inom ersättningen för särskilda värden som ger större möjlighet till anpassning av skötseln efter markens värden.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: