Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Hälsofarliga kemiska produkter

Förstoring
Diagram

Mängd hälsofarliga kemiska produkter per person och år 1996–2014 som tillverkas i eller importeras till sverige. Petroleumbaserade bränslen redovisas separat.

Mängden hälsofarliga kemiska produkter per person är oförändrad

Den allt viktigare roll som kemiska ämnen spelar i dagens samhälle har lett till en stadig ökning av produktionen av kemiska ämnen och kemiska produkter i världen. En stor andel av mängden kemiska produkter i Sverige är hälsofarliga och alla människor exponeras för sådana. I preciseringarna till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ingår bl.a. att den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte ska vara skadlig för människor eller den biologiska mångfalden. Den sammanlagda exponeringen är mycket komplex och svårbedömd vilket manar till försiktighetstänkande och till att generellt sträva efter att kontinuerligt minska exponering och risker. I linje med detta bör användningen av hälsofarliga kemiska produkter som kan ge upphov till skada minska.

År 2014 var den omsatta mängden hälsofarliga kemiska produkter 7,1 ton per person.

Den omsatta mängden hälsofarliga kemiska produkter per person och år visar en svagt ökande trend under de redovisade åren.

Dagens utveckling för hälsofarliga kemiska produkter visar att det behövs fler åtgärder för att minska mängden hälsofarliga kemiska produkter som kan ge upphov till skada.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: