Myllrande våtmarker. Bild: Tobias Flygar.

Myllrande våtmarker

Häckande fåglar i våtmarker

Förstoring
Diagram

Populationsutveckling (index) från år 2002 och framåt för häckande fåglar i våtmarker.

Förstoring
  • <= 0,5 index
  • 1,5 - 0,75 index
  • 1,75 - 1 index
  • 2 - 1,25 index
  • > 1,25 index

Populationsstorlek (index) för häckande fåglar i skogen 2017 i förhållande till år 2002.

Oförändrade antal fåglar knutna till våtmarker

För fåglar knutna till våtmarker finns det en så betydande skillnad i artsammansättning inom landet att vi presenterar två indikatorer. En för södra Sverige (söder om 60 grader N) och en för norra Sverige (norr om 60 grader nord). Populationsutvecklingen för fåglar knutna till våtmarker har analyserats baserat på data från Svensk Fågeltaxerings standardrutter för åren 2002–2017 (www.fageltaxering.lu.se).

Följande arter ingår för södra Sverige: Rördrom, kricka (-), sångsvan (+), brun kärrhök, trana (+), sothöna, enkelbeckasin (-), grönbena. För norra Sverige ingår: Smålom (+), kricka (-), bläsand (-), sångsvan (+), trana (+), ljungpipare, enkelbeckasin, småspov, grönbena (+), svartsnäppa (-), gluttsnäppa, kärrsnäppa, brushane, smalnäbbad simsnäppa.

Plus- eller minustecken visar på statistiskt säkerställda ökningar (+) eller minskningar (-) för de enskilda arterna i resp. område. För arter utan efterföljande tecken finns ingen säkerställd förändring under perioden.

För den analyserade perioden finns inga statistiskt säkerställda förändringar för grupperna vare sig i södra eller i norra Sverige. Mellan 2016 och 2017 så sjönk index med 8 % både i södra och i norra Sverige. 2017 års index låg  3 % över (södra) resp. 18 % under (norra) startårets värde (1). Index för norra Sverige 2017 var signifikant lägre än startårets värde (1). Det var samtidigt det näst lägsta under hela perioden. 

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: