Levande skogar. Bild: Tobias Flygar.

Levande skogar

Häckande fåglar i skogen

Förstoring
Diagram

Populationsutveckling (index) från 2002 år och framåt för häckande fåglar i skogen.

Förstoring
  • <= 0,5
  • 0,5 - 0,75
  • 0,75 - 1
  • 1 - 1,25
  • > 1,25

Populationsstorlek (index) för häckande fåglar i skogen 2017 (i förhållande till år 2002).

Oförändrade antal fåglar i skogen

Indikatorn innehåller fyra grupper av fåglar knutna till:

  • Höga naturvärden i skogen i stort: Tjäder, järpe (-), gröngöling, mindre hackspett, tretåig hackspett, stjärtmes (+), svartmes, tofsmes (+), entita, talltita (-), lappmes (-), trädkrypare (+), lavskrika, nötkråka, och domherre (+).
  • Död ved: gröngöling, mindre hackspett, tretåig hackspett, entita, talltita (-).
  • Lövskog och/eller skog med stort lövinslag: gröngöling, mindre hackspett, tretåig hackspett, skogsduva, stjärtmes (+), entita, trädkrypare (+).
  • Äldre skog: tjäder, tretåig hackspett, svartmes, tofsmes (+), talltita (-), lappmes (-), trädkrypare (+), lavskrika, domherre (+).

Dessa gruppers populationsutveckling har sedan analyserats baserat på data från Svensk Fågeltaxerings standardrutter för åren 2002–2017 (www.fageltaxering.lu.se).

Plus- eller minustecken visar på statistiskt säkerställda ökningar (+) eller minskningar (-) för de enskilda arterna 2002-2017. För arter utan efterföljande tecken finns ingen säkerställd förändring under perioden.

För den analyserade perioden finns inga statistiskt säkerställda förändringar för någon av grupperna totalt sett. Index steg från 2016 till 2076 för grupperna med alla arter (+ 4 %) och de knutna till äldre skog (+10 %), medan det sjönk för övriga två grupper (-22 % resp. -21 %). Index 2017 för tre av grupperna låg över startåret 2002 års värde: alla arter tio %, lövrik skog 18 % och äldre skog 3 % över. Index för arter knutna till död ved 2017 låg 5 % under startårets värde. I inget av fallen var 2017 års index skiljt från 2002 års värde. Värt att notera är att sett till enbart de senaste tio åren uppvisar gruppen med arter knutna till död ved en negativ utveckling, vilket även gruppen med arter knutna till lövrik skog tenderar att göra. Grupperna med arter knutna till äldre skog samt den med alla arter uppvisar oförändrade antal under de senaste tio åren.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: