Levande skogar. Bild: Tobias Flygar.

Levande skogar

Häckande fåglar i skogen

Förstoring
Diagram

Populationsutveckling (index) från 2002 år och framåt för häckande fåglar i skogen.

Förstoring
  • <= 0,5
  • 0,5 - 0,75
  • 0,75 - 1
  • 1 - 1,25
  • > 1,25

Populationsstorlek (index) för häckande fåglar i skogen 2016 (i förhållande till år 2002).

Oförändrade antal fåglar i skogen

Indikatorn innehåller fyra grupper av fåglar knutna till:

  • Höga naturvärden i skogen i stort: Tjäder, järpe (-), gröngöling, mindre hackspett, tretåig hackspett, stjärtmes (+), svartmes, tofsmes (+), entita, talltita (-), lappmes (-), trädkrypare (+), lavskrika (+), nötkråka, och domherre (+).
  • Död ved: gröngöling, mindre hackspett, tretåig hackspett, entita, talltita (-).
  • Lövskog och/eller skog med stort lövinslag: gröngöling, mindre hackspett, tretåig hackspett, skogsduva, stjärtmes (+), entita, trädkrypare (+).
  • Äldre skog: tjäder, tretåig hackspett, svartmes, tofsmes (+), talltita (-), lappmes (-), trädkrypare (+), lavskrika (+), domherre (+).

Dessa gruppers populationsutveckling har sedan analyserats baserat på data från Svensk Fågeltaxerings standardrutter för åren 2002–2016 (www.fageltaxering.lu.se).

Plus- eller minustecken visar på statistiskt säkerställda ökningar (+) eller minskningar (-) för de enskilda arterna 2002-2016. För arter utan efterföljande tecken finns ingen säkerställd förändring under perioden.

För den analyserade perioden finns inga statistiskt säkerställda förändringar för någon av grupperna totalt sett. Index sjönk från 2015 till 2016 för grupperna med alla arter och de knutna till äldre skog, medan det steg svagt för övriga två grupper. Index 2016 för tre av grupperna låg över startåret 2002 års värde: alla arter fem %, död ved 15 %, lövrik skog 38 %. Index för arter knutna till äldre skog 2016 låg 8 % under startårets värde. Index för gruppen med arter knutna till lövrik skog var signifikant skiljt från startårets värde. I inget av de övriga fallen var 2016 års index skiljt från 2002 års värde.

 

 

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: