Levande sjöar och vattendrag. Bild: Tobias Flygar.

Levande sjöar och vattendrag

Häckande fåglar vid vatten

Förstoring
Diagram

Populationsutveckling (index) från år 2002 och framåt för häckande fåglar vid vatten.

Förstoring
  • <= 0,5
  • 0.5 - 0,75
  • 0,75 - 1
  • 1 - 1,25
  • > 1,25

Populationsstorlek (index) för häckande fåglar vid vatten 2017 (i förhållande till år 2002).

Antalet fåglar i sjöar och vattendrag är oförändrat

Fåglar står högt upp i näringskedjorna och fungerar som indikatorer på biologisk mångfald i ett vidare perspektiv än just för gruppen fåglar i sig självt. Rika förekomster av fåglar, särskilt av specialiserade arter, tyder på att hela ekosystemet som sådant är art- och individrikt och ”vid god hälsa”.

Populationsutvecklingen för fåglar i sjöar och vattendrag har analyserats baserat på data från Svensk Fågeltaxerings standardrutter för åren 2002–2017 (www.fageltaxering.lu.se).

Följande arter ingår: Storlom, smålom, skäggdopping (+), vigg, knipa (-), småskrake, storskrake (+), fiskgjuse, sothöna, drillsnäppa (-), fisktärna, silvertärna (-), forsärla (+).

Plus- eller minustecken visar på statistiskt säkerställda ökningar (+) eller minskningar (-) för de enskilda arterna i hela landet. För arter utan efterföljande tecken finns ingen säkerställd förändring under perioden.

För den analyserade perioden uppvisas totalt sett ingen säkerställd förändring för gruppen i sin helhet. Index sjönk med 15 % från 2016 till 2017. Index för 2017 låg 13 % över startårets värde (1) men var inte statistiskt skiljt från detta.  

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: