Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Grustäkt i grundvattenområden

Förstoring
Diagram

Naturgrusutvinning från områden med betydelse för vattenförsörjningen idag eller i framtiden.

 I Klass 1 områden bedöms mer än 25 l/s grundvatten kunna tas ut och i Klass 2 mellan 5 och 25 l/s. I diagrammet visas även naturgrusuttaget från områden som bedöms vara mindre viktiga för vattenförsörjningen (Övriga områden).

Förstoring
  • <= 20 %
  • 20 - 30 %
  • 30 - 40 %
  • 40 - 50 %
  • > 50 %

Andel områden med stora grundvattentillgångar (uttagsmöjlighet större än 5 liter per sekund) i varje län med tillstånd för grustäkt år 2012.

Ökad hänsyn måste tas till viktiga grundvattenresurser

De viktigaste grundvattenmagasinen finns i Sverige på de flesta håll i sand- och grusavlagringar. I grusåsar, deltaområden och dalfyllnader finns ofta tillräckligt med vatten för att täcka mindre samhällens behov av dricksvatten. Vid större vattenbehov kan konstgjord infiltration av ytvatten genom sand och grus användas för att öka vattentillgången.

I många grusavlagringar i tätortsnära områden pågår emellertid grustäkt eller så har gruset redan brutits ut. Ibland kan vattentäkter anläggas i grustäkter men eftersom huvuddelen av gruset och markskiktet tagits bort har den renande förmågan minskat avsevärt. Pågående grustäkt innebär en risk för förorening av grundvattnet till exempel genom oljespill.

Det årliga uttaget av naturgrus har minskat väsentligt sedan slutet på 1990-talet och 2012 uppnåddes det tidigare delmålet att grusutaget skulle vara högst 12 miljoner ton per år. Tyvärr är uttaget fortfarande störst i de områden där de största grundvattentillgångarna finns. Dessa s.k. klass 1 områden (bedömd möjlig uttagsmängd större än 25 l/s) stod för ca 52 % av naturgrusuttaget 2012. Från klass 2 områden där möjligheterna till grundvattenuttag inte är riktigt lika stora (5–25 l/s) togs ca 26 % av gruset. Cirka 22 % av naturgruset togs från områden där endast mindre mängder grundvatten bedöms kunna tas ut (mindre än 5 l/s).

Eftersom de avgränsade grundvattenområdena är stora behöver inte en grustäktsverksamhet påverka möjligheterna till grundvattenuttag negativt i hela området men sammanställningen visar att ökad hänsyn till viktiga grundvattenresurser måste tas vid utfärdande av grustäktstillstånd.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: