Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Grusanvändning - Västra Götalands län

Förstoring
Diagram

Total utleverans av naturgrus, krossberg och morän från tillståndsgivna täkter i länet

Förstoring
  • <= 5 %
  • 6 - 10 %
  • 11 - 15 %
  • 16 - 20 %
  • > 20 %

Andel naturgrus i procent av totalt utlevererad mängd naturgrus, morän och krossberg från tillståndsgivna täkter år 2016.

Uttag av naturgrus fortsätter att minska

Naturgrus är en ändlig resurs. Åsar och andra isälvsavlagringar har stor betydelse som dricksvattenresurs och för rening av ytvatten genom konstgjord infiltration. Ofta har naturgrusformationer stora natur- och kulturvärden. De berikar också landskapet och är värdefulla för friluftslivet. Uttag av naturgrus bör därför minimeras och ersättas med återanvänt material, krossberg och morän. Ballastmaterial används till största delen till väg-, bygg- och anläggningsarbeten.

Ballastproduktionen totalt fortsätter att öka. Huvudorsaken är mindre behov av morän till gruvor och bergkross till byggprojekt. Produktion från fristående krossar saknas. År 2016 användes 1 293 775 ton naturgrus, 8 procent av den totala ballastproduktionen.

Den långsiktiga trenden med minskade naturgrusuttag har avstannat något, men insikten hos beställare och företag om behovet att använda mindre naturgrus har ökat. Tillståndsprövning av täkter styr mot minskad grusanvändning och ökad användning av berg. SGU ger årligen ut en rapport, Grus, sand och krossberg, där statistik redovisas med kommentarer. Den finns på http://www.sgu.se/, under Miljömål finns mycket nyttig information.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn följer upp följande regionala miljömål: