Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Naturgrusanvändning

Förstoring
Diagram

Naturgrus är en ändlig resurs med stor betydelse för vattenförsörjningen. Leveranserna av naturgrus från tillståndsgivna täkter minskar i Sverige, men inte tillräckligt fort.

Förstoring
  • <= 5 %
  • 6 - 10 %
  • 11 - 15 %
  • 16 - 20 %
  • > 20 %

Andel naturgrus i procent av totalt utlevererad mängd naturgrus, morän och krossberg från tillståndsgivna täkter år 2017.

Naturgrusuttag avtar för långsamt

Naturgrus är en ändlig resurs. Åsar och andra isälvsavlagringar har stor betydelse som dricksvattenresurs och för rening av ytvatten genom konstgjord infiltration. Ofta har naturgrusformationer stora natur- och kulturvärden. De berikar också landskapet och är värdefulla för friluftslivet. Uttag av naturgrus bör därför minimeras och ersättas med återanvänt material, krossberg och morän. I Sverige bröts 2016 den lägsta mängden naturgrus någonsin: 9,6 miljoner ton. För 2017 har den ökat marginellt till 10,8 miljoner ton. Utvecklingen för naturgrusuttaget har länge varit positiv och minskar framför allt som andel av de totala uttagen av ballastmaterial. Merparten av naturgruset används numer som betongballast. För att ta nästa steg i minskad användning av naturgrus behövs en kunskaps- och teknikutveckling på bred bas. Det gäller att bryta tradition och invanda mönster för producenter av ballastmaterial, betongindustri, beställare och andra grupper.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: