Levande sjöar och vattendrag. Bild: Tobias Flygar.

Levande sjöar och vattendrag

Föryngring av flodpärlmussla

Förstoring
Diagram

Antalet vattendrag med flodpärlmussla i Sverige uppdelat på antalet vattendrag med och utan föryngring.

Förstoring
  • 0–20 %
  • 20–30 %
  • 30–40 %
  • 40–50 %
  • > 50 %

Andelen vattendrag med föryngrande flodpärlmusselbestånd av totala antalet vattendrag med flodpärlmussla per län.

Antalet musselvattendrag minskar i landet

För första gången sedan indikatorn startade år 2006 har vi en minskning av antalet vattendrag med flodpärlmussla och vattendrag med föryngring. Totalt rapporterades fem upphörda föryngringar, fyra utdöda bestånd, tre felrapporterade vattendrag samt två nya förekomster. Indikatorns positiva trend genom åren beror främst på att stora insatser lagts på att kartlägga nya förekomster. 

Med 2016 års inventeringsresultat har vi i Sverige idag 630 flodpärlmusselförande huvudvattendrag. Föryngring (musslor <50 mm) har konstaterats i 286 av dessa (45 procent), men få av populationerna i dessa föryngrande vattendrag är livskraftiga eftersom andelen småmusslor ofta är väldigt låg.

Många bestånd av flodpärlmussla har påverkats negativt genom århundranden och arten har även försvunnit från flertalet vattendrag. Några av orsakerna till detta är pärlfiske, timmerflottning, försurning, övergödning, kanalisering, dikning, reglering och vandringshinder.

En ökad miljöhänsyn mot våra vattendrag krävs för att flodpärlmusslan ska finnas kvar på lång sikt. Utöver detta måste nödvändiga förbättringsåtgärder för musslans livsmiljö genomföras och i vissa fall behövs någon form av skydd inrättas för att säkra artens status och överlevnad på lång sikt.

Ett livskraftigt bestånd av flodpärlmussla med fungerande reproduktion indikerar på ett i många avseenden väl fungerande ekosystem.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: