Levande sjöar och vattendrag. Bild: Tobias Flygar.

Levande sjöar och vattendrag

Föryngring av flodpärlmussla

Förstoring
Diagram

Antalet vattendrag med flodpärlmussla i Sverige uppdelat på antalet vattendrag med och utan föryngring.

Förstoring
  • 0–20 %
  • 20–30 %
  • 30–40 %
  • 40–50 %
  • > 50 %

Andelen vattendrag med föryngrande flodpärlmusselbestånd av totala antalet vattendrag med flodpärlmussla per län.

Antalet förekomster och föryngrande vattendrag ökar

Efter fjolårets nedgång vänder indikatorn åter igen uppåt med rekordsiffror. Totalt rapporterades 10 nya förekomster samt två upphörda förekomster. Ser vi till föryngring hade vi hela 25 nya föryngrande vattendrag men samtidigt också 15 upphörda föryngringar. 2017 års data resulterade i en positiv trend med de högsta siffrorna sedan indikatorns start.

I Sverige har vi idag 637 huvudvattendrag med flodpärlmussla. Föryngring (musslor <50 mm) har konstaterats i 296 av dessa (46 procent), men få av populationerna i dessa föryngrande vattendrag är livskraftiga eftersom andelen småmusslor ofta är väldigt låg.

Många bestånd av flodpärlmussla har påverkats negativt genom århundranden och arten har även försvunnit från flertalet vattendrag. Några av orsakerna till detta är pärlfiske, skogs- & jordbruk, timmerflottning, försurning, övergödning, kanalisering, dikning, reglering och vandringshinder.

En ökad miljöhänsyn mot våra vattendrag krävs för att flodpärlmusslan ska finnas kvar på lång sikt. Utöver detta måste nödvändiga förbättringsåtgärder för musslans livsmiljö genomföras och i vissa fall behövs någon form av skydd inrättas för att säkra artens status och överlevnad på lång sikt.

Ett livskraftigt bestånd av flodpärlmussla med fungerande reproduktion indikerar på ett i många avseenden väl fungerande ekosystem.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: