Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Förorenade områden - Blekinge län

Förstoring
Diagram

Antal efterbehandlingsåtgärder som pågår eller är avslutade.

Förstoring
  • <= 2000 st
  • 2001 - 4000 st
  • 4001 - 6000 st
  • 6001 - 8000 st
  • > 8000 st

Antal identifierade potentiellt förorenade områden i länet till och med år 2017.

Arbetet går för långsamt

Förorenade områden utgör en risk för människors hälsa och miljön. I första hand ska den som orsakat föroreningen stå för kostnaderna, men om ingen ansvarig finns kan kommuner via länsstyrelsen få bidrag till sanering. Sedan 2016 finns även ett bidrag för sanering vid byggnation för bostadsändamål.

I Blekinge har 2 455 potentiellt förorenade områden identifierats, se karta. Av dessa har 414 objekt inventerats och riskklassats, och 185 av dessa är särskilt prioriterade regionalt. För minst 10 procent saknas ansvarig.

I diagrammet ses 36 objekt där åtgärder avslutats och 125 objekt där åtgärder pågår. Mellan 2015-2017 har endast ett fåtal av kommunernas tillsynsobjekt uppdaterats i EBH-stödet. Då kommunerna har tillsyn över de flesta av objekten i länet har resultaten de senaste åren varit liknande.

De flesta åtgärder som vidtagits har bekostats av ansvarig för föroreningen, eller av den som exploaterat området. Två objekt har åtgärdats med hjälp av statliga bidrag. Framöver blir det troligen vanligare med statliga delfinansieringar.

Den nuvarande takten i arbetet med att åtgärda förorenade områden är mycket långsam i förhållande till problemets omfattning.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn följer upp följande regionala miljömål: