Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Förorenade områden

Förstoring
Diagram

Antal efterbehandlingsåtgärder som pågår eller är avslutade. Stapeln för år 2018 redovisar antalet åtgärder per den 15 augusti 2018.

Förstoring
  • <= 2000 st
  • 2001 - 4000 st
  • 4001 - 6000 st
  • 6001 - 8000 st
  • > 8000 st

Antal identifierade potentiellt förorenade områden per län 2018-08-15.

Förorenade områden som efterbehandlats

Förorenade områden är ett hot mot människors hälsa och miljön. Förorenade områden är större eller mindre mark- eller vattenområden som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen från till exempel industrier, soptippar, gruvor eller oljedepåer. I första hand ska den som förorenat marken stå för saneringskostnaden, men om ingen ansvarig finns kan kommuner eller andra myndigheter via länsstyrelsen få bidrag till sanering från Naturvårdsverket.

I Sverige har länsstyrelserna identifierat drygt 83 000 platser där miljöfarlig verksamhet finns eller har funnits och där förorenade områden kan förekomma. Länsstyrelserna har arbetat med att riskklassa de mest intressanta, sett ur risksynpunkt av dessa områden. Riskklassningen bygger på en av Naturvårdsverket framtagen metodik för inventering av förorenade områden (MIFO). Riskklassningen är en samlad bedömning av föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, förutsättningar för spridning samt områdets och omgivningens känslighet och skyddsvärde.

I diagrammet ses antalet avslutade och pågående efterbehandlingar av förorenade områden. I pågående efterbehandlingar räknas även delprojekt in. Det vill säga områden där bara en del av området har efterbehandlats. I Sverige har så här långt efterbehandlingen avslutats i 2373 områden och pågår i 2534 områden.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: